Nawigacja okruszkowa
Karta funduszu

QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy fundusz parasolowy

Podstawowe statystyki
Cena jednostki (PLN) 76,41
Cena jednostki min/max 1M (PLN) 76,41/76,56
Stopa zwrotu od początku działalności -23,68%
Stopa zwrotu (bieżący rok) +0,83%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) +3,19%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) -24,62%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat) -31,43%
Wartość aktywów 319 mln
Rating
Data aktualizacji oceny 2021.04
Ocena
Ryzyko
Data aktualizacji Ryzyka 2021.04
Rekomendowany okres inwestycji

Profil Inwestora

Subfundusz jest produktem o potencjalnie najniższym profilu ryzyka w ofercie Quercus TFI S.A. i jest dedykowany zarówno dla inwestorów indywidualnych, jak i instytucjonalnych o najmniejszej skłonności do ryzyka, oczekujących wysokiej płynności i niskiej zmienności wycen jednostek uczestnictwa. Subfundusz może być wykorzystywany w okresach korekt na rynku akcji lub jako bezpieczny element zdywersyfikowanego portfela inwestycyjnego.
Subfundusz jest alternatywą dla lokaty bankowej i nie posiada benchmarku.

Polityka inwestycyjna

Produkt o charakterze funduszu gotówkowego (ale nie spełnia kryteriów „funduszu rynku pieniężnego” w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego).

Celem subfunduszu jest wzrost wartości jego aktywów w wyniku wzrostu wartości lokat. Stopa zwrotu subfunduszu powinna być na ogół wyższa niż oprocentowanie lokat bankowych za okres 3, 6 i 12 miesięcy. Subfundusz, Towarzystwo, ani inny podmiot trzeci nie gwarantują jednak osiągnięcia powyższego celu.

Subfundusz charakteryzuje się niskim poziomem ryzyka inwestycyjnego.

Subfundusz realizuje swoją politykę inwestycyjną poprzez lokowanie środków głównie w instrumenty dłużne, w tym m.in. emitowane przez:

  • Skarb Państwa lub bank centralny Rzeczypospolitej Polskiej,
  • przedsiębiorstwa, w tym spółki notowane na GPW w Warszawie,
  • inne państwa należące do UE lub OECD lub ich banki centralne.

Maksymalny, ważony wartością lokat, średni termin do wykupu nie może być dłuższy niż 1 rok.

 

Sprawdź wyniki szczegółowe
Podstawowe informacje
Typ funduszu specjalistyczny otwarty
Kategoria dłużne krótkoterminowe
Podkategoria dłużny krótkoterminowy
Region inwestowania zagranica
Waluta PLN
Rozpoczęcie działalności 2008.03.28
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej 2018.12.28
Poczatkowa wartość jednostki
Minimalna pierwsza wpłata 20000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata 1,00 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna
1,50%
Opłaty bieżące
(w tym za zarządzanie)
1,00%
Opłata za wynik
pobrana za 2020 r.: 20% rocznie od wszystkich zysków osiągniętych przez Subfundusz, których wysokość przekroczyła poziom referencyjny obowiązujący dla tych opłat – zmiana wartości jednostki uczestnictwa równa 1,5% w skali roku
Częstotliwość wyceny każdy dzień roboczy GPW
Widok zawartości stron

 
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.

DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, znajdujących w zakładce Dokumenty.

Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.

Widok zawartości stron