Nawigacja okruszkowa

Ścieżki nawigacji

Karta funduszu

QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy fundusz parasolowy

Podstawowe statystyki
Cena jednostki (PLN) 72,73
Cena jednostki min/max 1M (PLN) 72,31/72,66
Stopa zwrotu od początku działalności -27,57%
Stopa zwrotu (bieżący rok) +1,71%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) -23,69%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) -29,86%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat) -31,72%
Wartość aktywów 26 mln
Rating
Data aktualizacji oceny 2019.06
Ocena
Ryzyko
Data aktualizacji Ryzyka 2019.06
Rekomendowany okres inwestycji

Profil Inwestora

Subfundusz przeznaczony jest dla osób, które planują inwestowanie przez okres co najmniej 3 lat, oczekują wysokich zysków oraz akceptują wysokie ryzyko związane z inwestycjami w akcje a także akceptują ryzyko związane z koncentracją aktywów Subfunduszu na tureckim rynku akcji.

Polityka inwestycyjna

Fundusz będzie inwestował Aktywa Subfunduszu głównie w Instrumenty Dłużne, przede wszystkim emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski. Fundusz może inwestować Aktywa Subfunduszu również w Depozyty oraz w Tytuły Uczestnictwa emitowane przez podmioty, których polityka inwestycyjna przewiduje inwestowanie przez te podmioty w Instrumenty Dłużne i Depozyty. Średni udział Instrumentów Dłużnych, Depozytów i Tytułów Uczestnictwa emitowanych przez podmioty, których polityka inwestycyjna przewiduje inwestowanie przez te podmioty w Instrumenty Dłużne i Depozyty będzie wynosił ponad 90% Aktywów Subfunduszu. Łączny udział Instrumentów Dłużnych, innych niż emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski nie będzie stanowił więcej niż 50% Aktywów Subfunduszu. Maksymalny, ważony wartością lokat, średni termin do wykupu lokat wchodzących w skład portfela inwestycyjnego Subfunduszu, nie może być dłuższy niż rok. W przypadku instrumentów finansowych o zmiennym oprocentowaniu, termin do wykupu jest równy terminowi do wykupu najbliższego kuponu. Fundusz będzie dążył, aby w dłuższym okresie stopy zwrotu Subfunduszu na ogół przewyższały oprocentowanie depozytów bankowych za okres 3, 6 i 12 miesięcy.

Sprawdź wyniki szczegółowe
Podstawowe informacje
Typ funduszu specjalistyczny otwarty
Kategoria dłużne krótkoterminowe
Podkategoria dłużne krótkoterminowe uniwersalne
Region inwestowania zagranica
Waluta PLN
Rozpoczęcie działalności 2008.03.28
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej 2012.12.31
Poczatkowa wartość jednostki
Minimalna pierwsza wpłata 20000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata 1,00 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna
1,50%
Opłaty bieżące
(w tym za zarządzanie)
4,06%
Opłata za wynik
brak
Częstotliwość wyceny każdy dzień roboczy GPW
Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy zawarta jest w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów danego Funduszu, znajdujących się w Karcie funduszu w zakładce Dokumenty.

Widok zawartości stron