Nawigacja okruszkowa
Karta funduszu

QUERCUS Obligacji Skarbowych fundusz parasolowy

Podstawowe statystyki
Cena jednostki (PLN) 69,32
Cena jednostki min/max 1M (PLN) 66,63/69,38
Stopa zwrotu od początku działalności -32,73%
Stopa zwrotu (bieżący rok) +2,25%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) -7,20%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) -14,93%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat) -27,16%
Wartość aktywów 347 mln
Rating
Data aktualizacji oceny 2023.02
Ocena
Ryzyko
Data aktualizacji Ryzyka 2023.02
Rekomendowany okres inwestycji 1 rok

Profil Inwestora

Subfundusz przeznaczony jest dla osób, które planują inwestowanie w średnioterminowym horyzoncie inwestycyjnym, tj. przez okres co najmniej 1 roku, oczekują wyników inwestycyjnych porównywalnych lub wyższych niż benchmark Treasury Bond Spot Poland, oczekują niskiego poziomu ryzyka inwestycyjnego, jednakże akceptują ryzyko związane z inwestycjami w skarbowe Instrumenty Dłużne (w tym o stałym oprocentowaniu), w szczególności wyższy poziom ryzyka w okresach gwałtownego wzrostu stóp procentowych.

Polityka inwestycyjna

Fundusz inwestuje Aktywa Subfunduszu głównie w Instrumenty Dłużne emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski. Fundusz może inwestować Aktywa Subfunduszu również w Instrumenty Dłużne inne niż wskazane w zdaniu poprzednim, Depozyty i Tytuły Uczestnictwa. Średni udział Instrumentów Dłużnych i Depozytów będzie wynosił ponad 90% Aktywów Netto Subfunduszu. Subfundusz należy do kategorii funduszy dłużnych oraz do kategorii funduszy rynku krajowego. Subfundusz nie jest funduszem rynku pieniężnego.
Sprawdź wyniki szczegółowe
Podstawowe informacje
Typ funduszu specjalistyczny otwarty
Kategoria dłużne
Podkategoria dłużny krótkoterminowy
Region inwestowania Polska
Waluta PLN
Rozpoczęcie działalności 2010.05.28
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej 2018.12.28
Początkowa wartość jednostki
Minimalna pierwsza wpłata 20000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata 1,00 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna
1,50%
Opłaty bieżące
(w tym za zarządzanie)
1,18%
Opłata za wynik
niepobrana
Częstotliwość wyceny każdy dzień roboczy GPW
Widok zawartości stron

Informacja o ryzyku:

Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.

 

 
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.

DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, znajdujących w zakładce Dokumenty.

Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.

Widok zawartości stron