Nawigacja okruszkowa

Ścieżki nawigacji

Karta funduszu

QUERCUS Obligacji Skarbowych fundusz parasolowy

Podstawowe statystyki
Cena jednostki (PLN) 76,32
Cena jednostki min/max 1M (PLN) 75,42/76,16
Stopa zwrotu od początku działalności -24,02%
Stopa zwrotu (bieżący rok) +2,68%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) -11,48%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +15,73%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat) -4,31%
Wartość aktywów 55 mln
Rating
Data aktualizacji oceny 2019.06
Ocena
Ryzyko
Data aktualizacji Ryzyka 2019.06
Rekomendowany okres inwestycji

Profil Inwestora

Subfundusz przeznaczony jest dla osób, które planują inwestowanie przez okres co najmniej 3 lat, oczekują wysokich zysków oraz akceptują wysokie ryzyko związane z inwestycjami w akcje a także akceptują ryzyko związane z koncentracją aktywów Subfunduszu na rosyjskim rynku akcji.

Polityka inwestycyjna

Fundusz będzie inwestował Aktywa Subfunduszu głównie w Instrumenty Dłużne emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski. Fundusz może inwestować Aktywa Subfunduszu również w Instrumenty Dłużne inne niż wskazane w zdaniu poprzednim, Depozyty i Tytuły Uczestnictwa. Średni udział Instrumentów Dłużnych i Depozytów będzie wynosił ponad 90% Aktywów Subfunduszu. Fundusz będzie dążył, aby w dłuższym okresie stopy zwrotu Subfunduszu na ogół przewyższały oprocentowanie depozytów bankowych za okres 3, 6 i 12 miesięcy.

Sprawdź wyniki szczegółowe
Podstawowe informacje
Typ funduszu specjalistyczny otwarty
Kategoria akcyjne
Podkategoria dłużne skarbowe
Region inwestowania Polska
Waluta PLN
Rozpoczęcie działalności 2001.05.28
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej
Poczatkowa wartość jednostki
Minimalna pierwsza wpłata 20000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata 1,00 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna
1,50%
Opłaty bieżące
(w tym za zarządzanie)
4,46%
Opłata za wynik
za 2018 r. niepobrana
Częstotliwość wyceny każdy dzień roboczy GPW
Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy zawarta jest w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów danego Funduszu, znajdujących się w Karcie funduszu w zakładce Dokumenty.

Widok zawartości stron