Nawigacja okruszkowa
Karta funduszu

QUERCUS Obligacji Skarbowych fundusz parasolowy

Podstawowe statystyki
Cena jednostki (PLN) 82,56
Cena jednostki min/max 1M (PLN) 82,48/82,85
Stopa zwrotu od początku działalności -17,44%
Stopa zwrotu (bieżący rok) +5,89%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) +5,67%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) -3,87%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat) +31,38%
Wartość aktywów 59 mln
Rating
Data aktualizacji oceny 2020.11
Ocena
Ryzyko
Data aktualizacji Ryzyka 2020.11
Rekomendowany okres inwestycji

Profil Inwestora

Jest dedykowany zarówno inwestorom indywidualnym, jak i instytucjonalnym o niskiej skłonności do ryzyka oraz oczekującym wysokiej płynności.
Subfundusz może być alternatywą dla lokaty bankowej i nie posiada benchmarku.

Polityka inwestycyjna

Produkt obligacyjny, inwestujący głównie w obligacje skarbowe.

Celem subfunduszu jest wzrost wartości jego aktywów w wyniku wzrostu wartości lokat. Stopa zwrotu subfunduszu powinna być na ogół wyższa niż oprocentowanie lokat bankowych za okres 3, 6 i 12 miesięcy. Subfundusz, Towarzystwo, ani inny podmiot trzeci nie gwarantują jednak osiągnięcia powyższego celu. Subfundusz charakteryzuje się niskim poziomem ryzyka inwestycyjnego.

Subfundusz realizuje swoją politykę inwestycyjną poprzez lokowanie środków głównie w instrumenty dłużne emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski i zagraniczne instrumenty o podobnej charakterystyce.

Zarządzający subfunduszem dąży do pokonania konkurencyjnych funduszy obligacyjnych, zarówno w krótkim, jak i długim okresie. Subfundusz może być wykorzystywany w okresach korekt na rynku akcji lub jako bezpieczny element zdywersyfikowanego portfela inwestycyjnego w długoterminowym horyzoncie.

Sprawdź wyniki szczegółowe
Podstawowe informacje
Typ funduszu specjalistyczny otwarty
Kategoria dłużne
Podkategoria dłużny krótkoterminowy
Region inwestowania Polska
Waluta PLN
Rozpoczęcie działalności 2010.05.28
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej 2018.12.28
Poczatkowa wartość jednostki
Minimalna pierwsza wpłata 20000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata 1,00 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna
1,50%
Opłaty bieżące
(w tym za zarządzanie)
1,69%
Opłata za wynik
za 2019 r. niepobrana
Częstotliwość wyceny każdy dzień roboczy GPW
Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy zawarta jest w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów danego Funduszu, znajdujących się w Karcie funduszu w zakładce Dokumenty.

Widok zawartości stron