Nawigacja okruszkowa
Karta funduszu

QUERCUS Obligacji Skarbowych - wiadomości fundusz parasolowy

Sposób na zysk w obecnych czasach

Październik charakteryzował się niewielką zmiennością na lokalnym rynku długu. Spadek niepewności po wyroku TSUE dotyczącym kredytów hipotecznych w walutach obcych przyniósł nieznaczne umocnienie obligacji w pierwszych dniach miesiąca, po czym ceny dłużnych papierów wartościowych wróciły do wcześniejszych poziomów w oczekiwaniu na rezultat wyborów parlamentarnych. Brak zaskoczenia wynikami i stopniowo opadający kurz związany z ryzykiem politycznym stabilizował wycenę polskiego długu w drugiej części października. Obligacje na rynkach bazowych charakteryzowały się większą zmiennością, a ton wydarzeniom nadawały relacje pomiędzy USA, a Chinami w sprawie polityki celnej. Zmniejszenie napięć i stopniowe łagodzenie konfliktu zwiększyły skłonność do ryzyka. Traciły obligacje, a zyskiwały bardziej ryzykowne instrumenty, m.in. akcje. Osłabił się też dolar amerykański. Na październikowym posiedzeniu, amerykańska Rezerwa Federalna obniżyła stopy procentowe po raz trzeci w bieżącym cyklu. Konferencja prezesa FED – J. Powella nie była jednak łagodna. Zapowiedział on wstrzemięźliwość z kolejnymi ruchami, co inwestorzy odebrali jako zakończenie niewielkiego cyklu luzowania monetarnego. Obecnie kontrakty terminowe wyceniają stabilne stopy procentowe w USA w najbliższych kwartałach.

Październik potwierdził osłabienie pozytywnych tendencji w polskiej gospodarce. Spowolnienie, które dotknęło Europe Zachodnią, przelewa się stopniowo na terytoriom Polski. Produkcja przemysłowa we wrześniu wzrosła o 5,6%, a sprzedaż detaliczna wzrosła tylko o 5,3% (w stosunku do września 2018 roku). Płace rosły szybciej o 6,6%, a zatrudnienie o 2,6%. Bezrobocie spadło do rekordowo niskiego poziomu 5,1%. Wskaźnik inflacji konsumenckiej we wrześniu wyniósł 2,6%. Bardzo dobre wykonanie budżetu (deficyt 1,8 mld po wrześniu) sugeruje, że finanse  publiczne są trzymane w ryzach, pomimo zwiększonych wydatków socjalnych. Na październikowym posiedzeniu Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła stóp procentowych, a zgłoszony wniosek o obniżkę stóp procentowych, nie uzyskał wymaganej większości. Nie spodziewamy się zmian kosztu pieniądza w najbliższych kwartałach.

QUERCUS Obligacji Skarbowych – jak sama nazwa wskazuje – inwestuje tylko i wyłącznie w obligacje emitowane przez rządy. Zaangażowanie w obligacje skarbowe daje nieograniczoną płynność, a brak benchmarku pozwala na elastyczne zarządzanie portfelem. Warto zauważyć, że w funduszu nie występuje ryzyko kredytowe związane z inwestycjami w obligacje przedsiębiorstw. Przedmiotem inwestycji funduszu mogą być instrumenty denominowane w PLN, USD oraz EUR, przy czym ryzyko walutowe tych lokat, jest w pełni zabezpieczone.

WYKRES 1. Struktura portfela na koniec października 2019 roku.

Wykres. Struktura portfela na koniec października 2019 roku.

W październiku QUERCUS Obligacji Skarbowych zyskał 0,49% i z nawiązką odrobił wrześniowe straty. Od początku roku QUERCUS Obligacji Skarbowych zyskał aż 5,55% i jest jednym z najlepszych funduszy długoterminowych obligacji skarbowych, zgodnie z klasyfikacją portalu Analizy Online. Największy wpływ na tak wysoką stopę zwrotu w minionym miesiącu złożyły się lokaty w obligacje zmiennokuponowe, indeksowane inflacją oraz aktywne zarządzanie ryzykiem stopy procentowej na rynkach zagranicznych.

WYKRES 2. QUERCUS Obligacji Skarbowych na tle indeksu obligacji skarbowych TBSP.

Wykres. QUERCUS Obligacji Skarbowych na tle indeksu obligacji skarbowych TBSP.

WYKRES 3. Miesięczne stopy zwrotu QUERCUS Obligacji Skarbowych na tle indeksu obligacji skarbowych TBSP.

Wykres. Miesięczne stopy zwrotu QUERCUS Obligacji Skarbowych na tle indeksu obligacji skarbowych TBSP.

Mariusz Zaród, który zarządza QUERCUS Obligacji Skarbowych, niezmiennie podtrzymuje swoje stanowisko, że w najbliższych miesiącach należy oczekiwać kontynuacji pozytywnych tendencji na polskim rynku obligacji skarbowych. Sprzyjać temu powinien brak podwyżek stóp procentowych, umiarkowana inflacja, czy niska podaż instrumentów skarbowych w związku z zakończeniem finansowania tegorocznych potrzeb pożyczkowych. Łagodne podejście głównych światowych banków centralnych do polityki monetarnej sugeruje, że najbliższe lata powinny należeć do obligacji skarbowych.
 

Sprawdź fundusze Quercus w bossafund.pl »
 

autor: Quercus TFI S.A.
Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy zawarta jest w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów danego Funduszu, znajdujących się w Karcie funduszu w zakładce Dokumenty.

Widok zawartości stron