Nawigacja okruszkowa

Ścieżki nawigacji

Karta funduszu

QUERCUS Gold fundusz parasolowy

Podstawowe statystyki
Cena jednostki (PLN) 65,97
Cena jednostki min/max 1M (PLN) 61,55/65,63
Stopa zwrotu od początku działalności -34,37%
Stopa zwrotu (bieżący rok) +16,95%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) +23,90%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +28,56%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat) +26,45%
Wartość aktywów 108 mln
Rating
Data aktualizacji oceny 2020.06
Ocena
Ryzyko
Data aktualizacji Ryzyka 2020.06
Rekomendowany okres inwestycji

Profil Inwestora

Subfundusz przeznaczony jest dla inwestorów, którzy planują inwestowanie długoterminowe, oczekują wysokich zysków oraz akceptują bardzo wysokie ryzyko związane z inwestycjami w Instrumenty Pochodne, tzn. liczą się z możliwością silnych wahań wartości ich inwestycji, szczególnie w krótkim okresie, włącznie z możliwością utraty znacznej części zainwestowanych środków. Subfundusz przeznaczony jest również dla inwestorów, którzy planują zabezpieczanie pozycji, którą posiadają w innych produktach finansowych lub dokonujących krótko - lub średnioterminowych inwestycji o charakterze spekulacyjnym.

Polityka inwestycyjna

Celem prowadzonej polityki inwestycyjnej Subfunduszu jest uzyskanie ekspozycji na rynek złota inwestycyjnego. Aktywa Subfunduszu są inwestowane przede wszystkim w kontrakty terminowe na złoto notowane na rynku COMEX prowadzonym przez New York Mercantile Exchange, dowolnej serii – zajmowana będzie pozycja długa netto w kontraktach terminowych na złoto. Aktywa Subfunduszu mogą być również inwestowane w inne wystandaryzowane instrumenty pochodne notowane na rynkach regulowanych lub zorganizowanych, których cena zależy bezpośrednio lub pośrednio od ceny złota. Część Aktywów Subfunduszu, która nie będzie wykorzystana do inwestowania w kontrakty terminowe, tj. nie będzie złożona jako depozyt zabezpieczający, będzie inwestowana w Instrumenty Dłużne, a także w inne instrumenty finansowe. Inwestycje Subfunduszu w instrumenty finansowe denominowane w walutach obcych mogą być zabezpieczane z wykorzystaniem Niewystandaryzowanych Instrumentów Pochodnych oraz kontraktów terminowych notowanych na GPW w Warszawie.

Sprawdź wyniki szczegółowe
Podstawowe informacje
Typ funduszu specjalistyczny otwarty
Kategoria inne
Podkategoria surowcowy
Region inwestowania zagranica
Waluta PLN
Rozpoczęcie działalności 2012.05.07
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej 2013.10.30
Poczatkowa wartość jednostki
Minimalna pierwsza wpłata 200000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata 1,00 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna
3,80%
Opłaty bieżące
(w tym za zarządzanie)
3,61%
Opłata za wynik
brak
Częstotliwość wyceny każdy dzień roboczy GPW
Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy zawarta jest w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów danego Funduszu, znajdujących się w Karcie funduszu w zakładce Dokumenty.

Widok zawartości stron