Nawigacja okruszkowa
Karta funduszu

QUERCUS Gold fundusz parasolowy

Podstawowe statystyki
Cena jednostki (PLN) 81,94
Cena jednostki min/max 1M (PLN) 78,23/80,61
Stopa zwrotu od początku działalności -20,85%
Stopa zwrotu (bieżący rok) +12,13%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) +19,38%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +29,58%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat) +49,42%
Wartość aktywów 122 mln
Rating
Data aktualizacji oceny 2024.06
Ocena
Ryzyko
Data aktualizacji Ryzyka 2024.06
Rekomendowany okres inwestycji min. 3 lata

Profil Inwestora

Subfundusz przeznaczony jest dla inwestorów, którzy planują inwestowanie długoterminowe, tj. przez okres co najmniej 3 lat, oczekują wysokich zysków oraz akceptują bardzo wysoki poziom ryzyka inwestycyjnego związany z inwestycjami w Instrumenty Pochodne, tzn. liczą się z możliwością silnych wahań wartości ich inwestycji, szczególnie w krótkim okresie, włącznie z możliwością utraty znacznej części zainwestowanych środków.

Polityka inwestycyjna

Subfundusz stosuje zasady i ograniczenia inwestycyjne dla funduszu inwestycyjnego zamkniętego. Aktywa Subfunduszu są inwestowane przede wszystkim w kontrakty terminowe na złoto notowane na rynku COMEX prowadzonym przez New York Mercantile Exchange, dowolnej serii - zajmowana jest pozycja długa netto w kontraktach terminowych na złoto. Aktywa Subfunduszu mogą być również inwestowane w inne wystandaryzowane instrumenty pochodne notowane na rynkach regulowanych lub zorganizowanych, których cena zależy bezpośrednio lub pośrednio od ceny złota. Część Aktywów Subfunduszu, która nie będzie wykorzystana do inwestowania w kontrakty terminowe, tj. nie będzie złożona jako depozyt zabezpieczający, będzie inwestowana w Instrumenty Dłużne, a także w inne instrumenty finansowe. Inwestycje Subfunduszu w instrumenty finansowe denominowane w walutach obcych mogą być zabezpieczane z wykorzystaniem Niewystandaryzowanych Instrumentów Pochodnych oraz kontraktów terminowych notowanych na GPW w Warszawie. Subfundusz może stosować dźwignię finansową za pośrednictwem transakcji przy zobowiązaniu się do odkupu, w wyniku których Subfundusz może uzyskiwać zaangażowanie rynkowe powyżej wartości swoich aktywów oraz zabezpieczenie przy użyciu instrumentów pochodnych w celu ochrony aktywów Subfunduszu przed wahaniami kursów walutowych i stóp procentowych.

Sprawdź wyniki szczegółowe
Podstawowe informacje
Typ funduszu specjalistyczny otwarty
Kategoria inne
Podkategoria surowcowy
Region inwestowania zagranica
Waluta PLN
Rozpoczęcie działalności 2012.05.07
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej 2013.10.30
Początkowa wartość jednostki
Minimalna pierwsza wpłata 200000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata 1,00 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna
3,30%
Opłaty bieżące
(w tym za zarządzanie)
2,12%
Opłata za wynik
brak
Częstotliwość wyceny każdy dzień roboczy GPW
Widok zawartości stron

Informacja o ryzyku:

Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.

 

 
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.

DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, znajdujących w zakładce Dokumenty.

Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.

Widok zawartości stron