Nawigacja okruszkowa

Ścieżki nawigacji

Karta funduszu

QUERCUS Global Growth fundusz parasolowy

Podstawowe statystyki
Cena jednostki (PLN) 113,28
Cena jednostki min/max 1M (PLN) 108,06/112,50
Stopa zwrotu od początku działalności +10,61%
Stopa zwrotu (bieżący rok) +3,41%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) +18,53%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata)
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat)
Wartość aktywów 12 mln
Rating
Data aktualizacji oceny 2020.01
Ocena
Ryzyko
Data aktualizacji Ryzyka 2020.01
Rekomendowany okres inwestycji

Profil Inwestora

Subfundusz przeznaczony jest dla osób, które oczekują wysokich zysków oraz akceptują bardzo wysokie ryzyko związane z inwestycjami w akcje.

Polityka inwestycyjna

Celem prowadzonej polityki inwestycyjnej Subfunduszu jest uzyskanie ekspozycji na globalny rynek akcji. Fundusz będzie inwestował Aktywa Subfunduszu przede wszystkim w Instrumenty Udziałowe, głównie notowane na rynkach innych niż GPW, przy zachowaniu przewidzianych limitów. Część Aktywów Subfunduszu, która nie będzie ulokowana w Instrumentach Udziałowych, Fundusz będzie inwestował w Instrumenty Dłużne, a także w inne instrumenty finansowe określone w statucie Funduszu, przy zachowaniu przewidzianych limitów. Fundusz może zabezpieczać inwestycje Subfunduszu w instrumenty finansowe denominowane w walutach obcych przed ryzykiem kursowym. W ramach realizacji celu inwestycyjnego Subfunduszu Fundusz dąży, aby osiągnąć wzrost wartości jednostki uczestnictwa Subfunduszu w ujęciu relatywnym do benchmarku.

Sprawdź wyniki szczegółowe
Podstawowe informacje
Typ funduszu zamknięty
Kategoria akcyjne
Podkategoria akcyjny
Region inwestowania zagranica
Waluta PLN
Rozpoczęcie działalności 2017.05.30
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej
Poczatkowa wartość jednostki
Minimalna pierwsza wpłata 20000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata 1,00 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna
3,30%
Opłaty bieżące
(w tym za zarządzanie)
4,09%
Opłata za wynik
za 2019 r.: 20% rocznie od wszystkich zysków osiągniętych przez Subfundusz, których wysokość przekroczyła poziom referencyjny - zmiana wartości indeksu MSCI World Index w skali roku
Częstotliwość wyceny każdy dzień roboczy GPW
Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy zawarta jest w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów danego Funduszu, znajdujących się w Karcie funduszu w zakładce Dokumenty.

Widok zawartości stron