Nawigacja okruszkowa
Karta funduszu

QUERCUS Global Growth fundusz parasolowy

Podstawowe statystyki
Cena jednostki (PLN) 123,06
Cena jednostki min/max 1M (PLN) 119,12/125,49
Stopa zwrotu od początku działalności +19,66%
Stopa zwrotu (bieżący rok) +8,38%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) -12,34%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +14,18%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat) +16,25%
Wartość aktywów 19 mln
Rating
Data aktualizacji oceny 2023.02
Ocena
Ryzyko
Data aktualizacji Ryzyka 2023.02
Rekomendowany okres inwestycji min. 3 lata

Profil Inwestora

Subfundusz przeznaczony jest dla osób, które planują inwestowanie w długoterminowym horyzoncie inwestycyjnym, tj. przez okres co najmniej 3 lat, oczekują wyników inwestycyjnych porównywalnych lub wyższych niż benchmark MSCI ACWI NTR oraz akceptują wysoki poziom ryzyka inwestycyjnego związany z inwestycjami w Instrumenty Udziałowe i akceptują ryzyko walutowe, tzn. liczą się z możliwością silnych wahań wartości ich inwestycji wywołanych m.in. zmiennością kursów akcji oraz walut, szczególnie w krótkim okresie, włącznie z możliwością utraty znacznej części zainwestowanych środków.

Polityka inwestycyjna

Celem prowadzonej polityki inwestycyjnej Subfunduszu jest uzyskanie ekspozycji na globalny rynek akcji. Fundusz będzie inwestował Aktywa Subfunduszu przede wszystkim w Instrumenty Udziałowe, głównie notowane na rynkach innych niż GPW, przy zachowaniu przewidzianych limitów. Część Aktywów Subfunduszu, która nie będzie ulokowana w Instrumentach Udziałowych, Fundusz będzie inwestował w Instrumenty Dłużne, a także w inne instrumenty finansowe określone w statucie Funduszu, przy zachowaniu przewidzianych limitów. Fundusz może zabezpieczać inwestycje Subfunduszu w instrumenty finansowe denominowane w walutach obcych przed ryzykiem kursowym. W ramach realizacji celu inwestycyjnego Subfunduszu Fundusz dąży, aby osiągnąć wzrost wartości jednostki uczestnictwa Subfunduszu w ujęciu relatywnym do benchmarku.

Sprawdź wyniki szczegółowe
Podstawowe informacje
Typ funduszu zamknięty
Kategoria akcyjne
Podkategoria akcyjny
Region inwestowania zagranica
Waluta PLN
Rozpoczęcie działalności 2017.05.30
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej
Początkowa wartość jednostki
Minimalna pierwsza wpłata 20000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata 1,00 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna
3,30%
Opłaty bieżące
(w tym za zarządzanie)
2,98%
Opłata za wynik
niepobrana
Częstotliwość wyceny każdy dzień roboczy GPW
Widok zawartości stron

Informacja o ryzyku:

Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.

 

 
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.

DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, znajdujących w zakładce Dokumenty.

Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.

Widok zawartości stron