Nawigacja okruszkowa
Karta funduszu

NOVO Akcji fundusz parasolowy

Podstawowe statystyki
Cena jednostki (PLN) 124,85
Cena jednostki min/max 1M (PLN) 110,78/121,21
Stopa zwrotu od początku działalności +20,50%
Stopa zwrotu (bieżący rok) -31,37%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) -31,37%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) -44,62%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat) -23,15%
Wartość aktywów 74 mln
Rating
Data aktualizacji oceny 2020.12
Ocena
Ryzyko
Data aktualizacji Ryzyka 2020.12
Rekomendowany okres inwestycji pow. 4 lat

Profil Inwestora

Novo Akcji przeznaczony jest dla inwestorów oczekujących wysokich stóp zwrotu dzięki długoterminowej inwestycji w akcje oraz akceptujących ryzyko inwestycyjne związane z wysokim udziałem akcji.

Polityka inwestycyjna

Fundusz lokuje aktywa subfunduszu głównie w polskie i zagraniczne akcje, których łączny udział może sięgać od 50% do 100% wartości aktywów subfunduszu.

Subfundusz jest subfunduszem rynku krajowego, co oznacza że udział papierów wartościowych i instrumentów rynku pieniężnego emitowanych przez podmioty mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz depozytów w bankach krajowych powinien wynosić co najmniej 66% wartości aktywów subfunduszu.

Sprawdź wyniki szczegółowe
Podstawowe informacje
Typ funduszu otwarty
Kategoria akcyjne
Podkategoria akcji uniwersalne
Region inwestowania Polska
Waluta PLN
Rozpoczęcie działalności
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej
Poczatkowa wartość jednostki 100,00 PLN
Minimalna pierwsza wpłata 100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata 50,00 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna
5,50%
Opłaty bieżące
(w tym za zarządzanie)
4,24%
Opłata za wynik
brak
Częstotliwość wyceny każdy dzień roboczy GPW
Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy zawarta jest w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów danego Funduszu, znajdujących się w Karcie funduszu w zakładce Dokumenty.

Widok zawartości stron