Nawigacja okruszkowa

Ścieżki nawigacji

Karta funduszu

NOVO Konserwatywny Oszczędnościowy (d. NOVO Gotówkowy) fundusz parasolowy

Podstawowe statystyki
Cena jednostki (PLN) 140,65
Cena jednostki min/max 1M (PLN) 140,99/141,20
Stopa zwrotu od początku działalności +40,99%
Stopa zwrotu (bieżący rok) +0,66%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) -0,23%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +1,34%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat) +6,51%
Wartość aktywów 72 mln
Rating
Data aktualizacji oceny 2019.02
Ocena
Ryzyko
Data aktualizacji Ryzyka 2019.02
Rekomendowany okres inwestycji pow. 3 miesięcy

Profil Inwestora

Novo Gotówkowy przeznaczony jest dla Inwestorów o niskiej skłonności do ponoszenia ryzyka inwestycyjnego, dla których ważna jest stabilna wartość lokowanych środków. Subfundusz charakteryzujący się nieznacznym ryzykiem, które ponoszone jest w celu uzyskania stopy zwrotu przewyższającej oprocentowanie lokat bankowych.

Polityka inwestycyjna

Subfundusz inwestuje w bony skarbowe i krótkoterminowe obligacje o terminie wykupu do 1 roku oraz w inne papiery o zblizonym poziomie ryzyka.
Subfundusz stanowi alternatywe dla lokat bankowych.

Sprawdź wyniki szczegółowe
Podstawowe informacje
Typ funduszu otwarty
Kategoria dłużne krótkoterminowe
Podkategoria pieniężne uniwersalne
Region inwestowania Polska
Waluta PLN
Rozpoczęcie działalności
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej
Poczatkowa wartość jednostki 100,00 PLN
Minimalna pierwsza wpłata 100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata 50,00 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna
0,50%
Opłaty bieżące
(w tym za zarządzanie)
1,77%
Opłata za wynik
brak
Częstotliwość wyceny każdy dzień roboczy GPW
Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy zawarta jest w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów danego Funduszu, znajdujących się w Karcie funduszu w zakładce Dokumenty.

Widok zawartości stron