Nawigacja okruszkowa
Karta funduszu

SKARBIEC Obligacja fundusz parasolowy

Podstawowe statystyki
Cena jednostki (PLN) 321,11
Cena jednostki min/max 1M (PLN) 317,80/323,15
Stopa zwrotu od początku działalności +219,69%
Stopa zwrotu (bieżący rok) -0,84%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) +4,94%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) -7,12%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat) -0,38%
Wartość aktywów 246 mln
Rating
Data aktualizacji oceny 2024.04
Ocena
Ryzyko
Data aktualizacji Ryzyka 2024.04
Rekomendowany okres inwestycji min. 2 lata

Profil Inwestora

Skarbiec Obligacja bez względu na to jak w danym momencie kształtują się notowania, cieszy się zainteresowaniem wśród klientów. Polecamy go inwestorom chcących poprzez ekspozycję na rynek obligacji Skarbu Państwa mieć szansę na osiągnięcie stabilnych, długoterminowych zysków. Warto, aby na subfundusz Skarbiec Obligacja zwróciły uwagę osoby z horyzontem inwestycyjnym dwóch lat, którym zależy na płynności i wysokim poziomie bezpieczeństwa wynikającym z inwestycji w papiery skarbowe oraz na posiadaniu w portfelu składnika z czystą ekspozycją na tę klasę aktywów.

Polityka inwestycyjna

Subfundusz Skarbiec Obligacja działa w obszarze instrumentów dłużnych, które emituje lub poręcza Skarb Państwa. Specjaliści zarządzający subfunduszem w aktywny sposób poszukują okazji inwestycyjnych i lokują zebrane środki w szerokim spektrum instrumentów stopu procentowej. Warto dodać, że portfel inwestycyjny subfunduszu jest w niedużym stopniu poszerzany o lokaty zagraniczne, pod warunkiem, że mogą one zapewnić wyższe dochody w porównaniu do lokat złotowych. Co ważne, subfundusz Skarbiec Obligacja zabezpiecza pozycje walutowe przed ryzykiem kursowym.

Sprawdź wyniki szczegółowe
Podstawowe informacje
Typ funduszu otwarty
Kategoria dłużne
Podkategoria dłużne skarbowe
Region inwestowania Polska
Waluta PLN
Rozpoczęcie działalności 1999.04.14
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej
Początkowa wartość jednostki 100,00 PLN
Minimalna pierwsza wpłata 100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata 50,00 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna
1,00%
Opłaty bieżące
(w tym za zarządzanie)
1,81%
Opłata za wynik
0,00% wartości twojej inwestycji rocznie. Podana wartość stanowi symulację średniej rocznej wartości wynagrodzenia zmiennego.
Częstotliwość wyceny każdy dzień roboczy GPW
Widok zawartości stron

Informacja o ryzyku:

Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.

 

 
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.

DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, znajdujących w zakładce Dokumenty.

Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.

Widok zawartości stron