Nawigacja okruszkowa
Karta funduszu

SKARBIEC Obligacja - wiadomości fundusz parasolowy

Duże zmiany w ofercie produktowej Skarbiec TFI

Skarbiec TFI rozpoczęło przebudowę oferty produktowej. Poniżej mogą Państwo zapoznać się ze szczegółami zmian, które zajdą w funduszach w ciągu najbliższych miesięcy. Zmiany dotyczą następujących funduszy: Skarbiec – Konserwatywny, Skarbiec – Obligacji Wysokiego Dochodu, Skarbiec – Dłużny Uniwersalny, Skarbiec – TOP Funduszy Akcji SFIO, Skarbiec – TOP Funduszy Stabilnych SFIO, Skarbiec – Emerging Markets Opportunites SFIO.

1. Uproszczenie oferty funduszy dłużnych

Obecnie Skarbiec zarządza pięcioma dłużnymi subfunduszami inwestycyjnymi wydzielonymi w ramach funduszu parasolowego Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty. Naszym celem jest uproszczenie tej oferty i skupienie się na rozwiązaniach, co do których mamy przekonanie, iż w długim okresie mogą przynieść najwyższe korzyści naszym klientom. Docelowa oferta dłużna Skarbiec TFI składać się będzie z 3 subfunduszy:

1) Skarbiec Krótkoterminowy – najbezpieczniejszy fundusz w palecie funduszy dłużnych Skarbiec TFI, który za cel ma postawione dostarczanie przewidywalnych stóp zwrotu powiązanych z bieżącym poziomem rynkowych stóp procentowych. Jest to rozwiązanie kierowane do klientów poszukujących alternatywy dla lokat bankowych. Fundusz może być szczególnie atrakcyjny dla klientów instytucjonalnych, którzy lokując nadwyżki finansowe w bankach nie mogą liczyć na tak korzystne warunki oprocentowania, jak klienci detaliczni. Fundusz nie posiada benchmarku, a swoją politykę realizuje przede wszystkim poprzez inwestowanie w dłużne papiery wartościowe (głównie skarbowe) o zmiennym oprocentowaniu. Dzięki takiej konstrukcji, fundusz redukuje ryzyko związane ze zmianami rynkowych stóp procentowych oraz ryzyko kredytowe, czyli związane z upadłością poszczególnych emitentów. Subfundusz obecną politykę realizuje od 9 września 2022 roku.

2) Skarbiec - Konserwatywny – fundusz uniwersalny, który swoją politykę realizować będzie w oparciu o dłużne papiery skarbowe oraz korporacyjne, przy czym udział w portfelu tych ostatnich nie może przekroczyć 50%. Z uwagi na podwyższony poziom zaangażowania w instrumenty nieskarbowe, wycena funduszu może cechować się wyższą zmiennością niż w przypadku funduszu Krótkoterminowego, co z drugiej strony rekompensowane jest szansą na wyższe zyski, niż w klasycznych funduszach obligacji skarbowych. 30 lipca 2024 zmieni się również benchmark funduszu, który od tego dnia oparty będzie o stawkę WIBOR powiększoną o 0,30% w skali roku. Portfel funduszu oparty będzie o krótkoterminowe papiery wartościowe, więc będzie cechował się niskim ryzykiem związanym ze zmianami stóp procentowych.

3) Skarbiec – Obligacja – w przeciwieństwie do poprzednich dwóch, fundusz ten oparty będzie o stałokuponowe obligacje długoterminowe. Udział papierów nieskarbowych w portfelu będzie ograniczony i nie będzie przekraczał 25%. Z uwagi na najwyższy poziom ryzyka stopy procentowej spośród funduszy dłużnych Skarbiec TFI, fundusz ten przeznaczony jest dla inwestorów posiadających co najmniej dwuletni horyzont inwestycyjny.

Pozostałe dwa fundusze dłużne znajdujące się obecnie w ofercie Skarbiec TFI, tj. Skarbiec – Dłużny Uniwersalny i Skarbiec – Obligacji Wysokiego Dochodu, zostaną docelowo, po przeprowadzeniu odpowiednich postępowań przed KNF, przejęte przez subfundusz Skarbiec – Obligacja. Skarbiec – Obligacji Wysokiego Dochodu od 30 lipca 2024 zmieni też politykę inwestycyjną i od tego dnia będzie stosował zasady inwestycyjne analogiczne do subfunduszu Skarbiec – Obligacja, rezygnując tym samym z obecnej polityki inwestycyjnej opartej w głównej mierze o jednostki uczestnictwa zagranicznych funduszy inwestycyjnych obligacji high-yield. Wraz ze zmianą polityki inwestycyjnej nastąpi również zmiana nazwy subfunduszu.

Planowanym terminem zakończenia procesu łączenia subfunduszy jest pierwszy kwartał 2025 roku.

2. Redukcja liczby zarządzanych funduszy

Podstawową linią biznesową działalności Skarbiec TFI od lat są aktywnie zarządzane fundusze oparte o selekcję papierów wartościowych, dokonywaną przez zarządzających Skarbiec TFI. To właśnie aktywnie zarządzane fundusze zgromadzone w parasolu Skarbiec FIO cieszyły się zawsze największą popularnością wśród naszych klientów. W związku z powyższym, Zarząd Skarbiec TFI podjął decyzję o rozpoczęciu projektu łączenia funduszy otwartych i specjalistycznych funduszy otwartych, które znajdują się poza podstawowym parasolem, z subfunduszami wydzielonymi w ramach Skarbiec FIO. W szczególności łączenie obejmie fundusze, które dotychczas realizowały swoją politykę poprzez inwestowanie powierzonych środków w jednostki uczestnictwa innych funduszy lub inwestujące do 100% aktywów w jednostki uczestnictwa zagranicznego funduszu inwestycyjnego. W związku z powyższą decyzją kierunkową, rozpoczęto projekty:

1) Połączenia Funduszu Skarbiec – TOP Funduszy Stabilnych SFIO z subfunduszem Skarbiec – III Filar, wydzielonym w ramach funduszu Skarbiec FIO

2) Połączenia Funduszu Skarbiec – TOP Funduszy Akcji SFIO z subfunduszem Skarbiec – Akcja,wydzielonym w ramach funduszu Skarbiec FIO,

3) Połączenia subfunduszu Skarbiec – Emerging Markets Opportunities wydzielonego w ramach funduszu Skarbiec – Global Funds SFIO z subfunduszem Skarbiec – Market Neutral, wydzielonym w ramach funduszu Skarbiec FIO, z jednoczesną likwidacją funduszu parasolowego Skarbiec – Global Funds SFIO.

Fundusze Skarbiec – TOP Funduszy Stabilnych SFIO i Skarbiec - TOP Funduszy Akcji SFIO zostaną połączone z subfunduszami, które prowadzą obecnie politykę zbliżoną do przejmowanych funduszy, realizują ją jednak poprzez bezpośrednie inwestowanie na rynkach kapitałowych, a nie poprzez inne fundusze inwestycyjne (odpowiednio Skarbiec – III Filar i Skarbiec – Akcja). Subfundusz Emerging Markets Opportunites zostanie natomiast przejęty przez subfundusz Skarbiec – Market Neutral, który realizuje strategię polegającą na inwestowaniu na polskim rynku akcji, z jednoczesnym zabezpieczaniem wyniku funduszu przed spadkami indeksu polskich akcji.

Fundusze wymienione powyżej będą stopniowo, poczynając od 19 lipca 2024 roku, dostosowywać portfel inwestycyjny do docelowego, stopniowo zbywając fundusze inwestycyjne znajdujące się obecnie w ich portfelach i nabywając w to miejsce instrumenty finansowe pozwalające na uzyskanie bezpośredniej ekspozycji na docelowe klasy aktywów. Wszystkie 3 subfundusze będą działały również pod zmienionymi nazwami.

3. Przejęcie Funduszu BPS FIO

W 2023 roku Skarbiec TFI podjęło rozmowy z BPS TFI S.A. na temat przejęcia zarządzania funduszem BPS FIO, w ramach którego, na koniec kwietnia 2024 roku, zgromadzone były aktywa o wartości 148 mln zł. W maju 2024 roku, Skarbiec TFI uzyskało zgodę KNF na przejęcie zarządzania funduszem. Planowaną datą przejęcia jest 27 lipca 2024 roku. Od tego dnia, fundusze BPS TFI będą zarządzane przez zespół zarządzających Skarbiec TFI. Docelowo subfundusze te zostaną połączone ze swoimi odpowiednikami z oferty Skarbiec TFI.

4. Nowy portal transakcyjny

Już od września 2024 roku, klienci Skarbiec TFI będą mieli dostęp do platformy skarbiec24.pl, czyli nowoczesnego narzędzia, pozwalającego na nabywanie jednostek uczestnictwa oraz zarządzanie zgromadzonymi środkami. Budowa nowej platformy wpisuje się w strategię rozwoju grupy Skarbiec, polegającej na dywersyfikacji kanałów sprzedaży. Nowa platforma będzie uzupełnieniem dla szerokiej sieci sprzedaży „tradycyjnej”, którą może pochwalić się Skarbiec TFI. Poza możliwością otwierania rejestrów zwykłych w funduszy inwestycyjnych, klienci Skarbiec TFI znajdą na nowej platformie rozwiązania oszczędnościowe i emerytalne – docenione produkty emerytalne IKE i IKZE Skarbiec – Emerytura, oparte o jednostki uczestnictwa o zdecydowanie niższych opłatach niż standardowe, a także innowacyjny produkt systematycznego oszczędzania – Skarbiec Junior. Wszystkie fundusze i produkty oferowane w ramach platformy skarbiec24.pl będą zwolnione z opłat manipulacyjnych. Platforma pozwoli też w przyszłości na nabywanie przygotowanych przez specjalistów ze Skarbiec TFI gotowych portfeli funduszy, dobranych do potrzeb inwestycyjnych poszczególnych klientów.
 

Widok zawartości stron

Informacja o ryzyku:

Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.

 

 
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.

DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, znajdujących w zakładce Dokumenty.

Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.

Widok zawartości stron