Nawigacja okruszkowa
Karta funduszu

SKARBIEC Waga fundusz parasolowy

Podstawowe statystyki
Cena jednostki (PLN) 282,46
Cena jednostki min/max 1M (PLN) 288,20/294,69
Stopa zwrotu od początku działalności +192,78%
Stopa zwrotu (bieżący rok) +5,31%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) +2,21%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) -8,98%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat) +3,04%
Wartość aktywów 111 mln
Rating
Data aktualizacji oceny 2020.08
Ocena
Ryzyko
Data aktualizacji Ryzyka 2020.08
Rekomendowany okres inwestycji min. 2-3 lata

Profil Inwestora

Subfundusz rekomendowany jest inwestorom zainteresowanym długoterminowym oszczędzaniem przy wykorzystaniu potencjału rynku akcji, wymaga zaakceptowania ryzyka inwestycyjnego wynikającego z ulokowania znacznej już części aktywów w akcje.

Subfundusz może nie być odpowiedni dla inwestorów, którzy planują wycofać swoje środki w ciągu 1 - 2 lat.

Polityka inwestycyjna

Subfundusz lokuje nie mniej od 30% do 70% Wartosci Aktywów Netto Subfunduszu w akcje, w tym głównie akcje renomowanych polskich spółek, o największej kapitalizacji i płynności, notowanych na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Subfundusz może lokować łącznie od 0% do 70% wartości Aktywów w instrumenty dłużne, Instrumenty Rynku Pieniężnego i depozyty bankowe, przy czym udział każdej z wyżej wymienionych kategorii lokat osobno może wahać się od 0% do 70%.

Co najmniej 50% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu będzie lokowane w papiery wartościowe emitowane przez podmioty mające siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Czynnikami branymi pod uwagę przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych będą: ocena sytuacji makroekonomicznej kraju emitenta, poziomu stóp procentowych, poziomu inflacji, ocena ryzyka kredytowego dotyczącego podmiotów związanych z nabywanymi lokatami, konkurencyjność oprocentowania, płynność dokonywanych lokat, ocena sytuacji finansowej w stosunku do innych emitentów o tym samym ratingu, ocena ryzyka wykupu papierów wartościowych, wycena w stosunku do innych papierów wartościowych oraz analiza statystyczna agencji ratingowych.
Subfundusz lokuje środki długoterminowo w papiery wartościowe i inne prawa majątkowe, których wzrost wartości jest najbardziej prawdopodobny z punktu widzenia kryteriów analizy fundamentalnej.

Sprawdź wyniki szczegółowe
Podstawowe informacje
Typ funduszu otwarty
Kategoria mieszane
Podkategoria mieszane zrównoważone
Region inwestowania Polska
Waluta PLN
Rozpoczęcie działalności 1997.10.09
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej
Poczatkowa wartość jednostki 100,00 PLN
Minimalna pierwsza wpłata 100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata 50,00 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna
5,50%
Opłaty bieżące
(w tym za zarządzanie)
3,88%
Opłata za wynik
Opłata pobrana w 2019 r.: 1,44%
25% od wyniku Subfunduszu ponad benchmark. Okresami rozliczeniowymi są kalendarzowe okresy kwartalne.
Częstotliwość wyceny każdy dzień roboczy GPW
Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy zawarta jest w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów danego Funduszu, znajdujących się w Karcie funduszu w zakładce Dokumenty.

Widok zawartości stron