Nawigacja okruszkowa
Karta funduszu

SKARBIEC Rynków Rozwiniętych fundusz parasolowy

Podstawowe statystyki
Cena jednostki (PLN) 136,75
Cena jednostki min/max 1M (PLN) 123,83/136,65
Stopa zwrotu od początku działalności +35,55%
Stopa zwrotu (bieżący rok) +2,21%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) +3,91%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +14,80%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat) +32,58%
Wartość aktywów 20 mln
Rating
Data aktualizacji oceny 2020.11
Ocena
Ryzyko
Data aktualizacji Ryzyka 2020.11
Rekomendowany okres inwestycji min. 2 lata

Profil Inwestora

Fundusz rekomendowany jest inwestorom:

  • poszukującym alternatywy do samodzielnego i bezpośredniego inwestowania w fundusze akcyjne (przede wszystkim zagraniczne) lub akcje;
  • zainteresowanym długoterminową inwestycją przy wykorzystaniu potencjału rynku akcji;
  • oczekującym, w dłuższym okresie zysku z inwestycji, jednakże akceptującym znaczne ryzyko inwestycyjne ze względu na wysoką zmienność wartości jednostek uczestnictwa funduszy akcyjnych, wynikająca z dużej zmienności cen kursów akcji na giełdzie.

Polityka inwestycyjna

Subfundusz będzie inwestował przede wszystkim w instrumenty finansowe, które w sposób bezpośredni lub pośredni eksponowane są na rynki finansowe lub koniunkturę gospodarczą z regionów zaliczanych do rynków rozwiniętych, przez które rozumie się rynki wchodzące w skład indeksu MSCI World. Subfundusz będzie dążył do realizacji celu inwestycyjnego również poprzez aktywną alokację pomiędzy kategoriami lokat oraz odpowiedni dobór instrumentów finansowych do portfela inwestycyjnego. Co najmniej 66% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu stanowią tytułu uczestnictwa funduszy krajowych i zagranicznych, które zostały zaklasyfikowane przez Fundusz do kategorii funduszy (subfunduszy) akcyjnych, instrumenty typu akcyjnego posiadające bezpośrednią lub pośrednią ekspozycje na rynki finansowe lub koniunkturę gospodarczą z regionów zaliczanych do rynków rozwiniętych.

Sprawdź wyniki szczegółowe
Podstawowe informacje
Typ funduszu otwarty
Kategoria akcyjne
Podkategoria akcji uniwersalne
Region inwestowania zagranica
Waluta PLN
Rozpoczęcie działalności 2014.02.26
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej
Poczatkowa wartość jednostki 80,00 PLN
Minimalna pierwsza wpłata 100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata 50,00 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna
5,50%
Opłaty bieżące
(w tym za zarządzanie)
2,93%
Opłata za wynik
Opłata pobrana w 2019 r.: 0,76%
25% od wyniku Subfunduszu ponad benchmark. Okresami rozliczeniowymi są kalendarzowe okresy kwartalne.
Częstotliwość wyceny każdy dzień roboczy GPW
Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy zawarta jest w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów danego Funduszu, znajdujących się w Karcie funduszu w zakładce Dokumenty.

Widok zawartości stron