Nawigacja okruszkowa
Karta funduszu

SKARBIEC Rynków Rozwiniętych - wiadomości fundusz parasolowy

123... 7

Skarbiec łączy fundusze

Ogłoszenie Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z dnia 29 października 2020 roku o zamiarze połączenia subfunduszy wydzielonych w ramach Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie („Towarzystwo”), al. Armii Ludowej 26, informuje o zamiarze połączenia wewnętrznego wydzielonych w ramach Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty („Fundusz”) subfunduszy: Subfundusz SKARBIEC – Top Brands (dalej: „Subfundusz przejmujący”) i Subfundusz SKARBIEC – Rynków Rozwiniętych (dalej: „Subfundusz przejmowany”).

Połączenie subfunduszy dokonywane jest na podstawie przepisów Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz.U. z 2020, poz. 95, ze zm.) oraz zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 2 października 2020 r. (nr decyzji DFF.4022.548.2019.BG) w sprawie udzielenia zezwolenia na połączenie wewnętrzne subfunduszy wydzielonych w Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty.

Subfundusz przejmowany zaprzestanie przyjmowania wpłat na nabycie jednostek uczestnictwa oraz zleceń nabycia jednostek uczestnictwa z upływem dnia 9 grudnia 2020 r.

fSubfundusz przejmowany nie będzie zbywał i odkupywał jednostek uczestnictwa po upływie 10 grudnia 2020 r.

W dniu 11 grudnia 2020 r. Towarzystwo przydzieli każdemu uczestnikowi Subfunduszu przejmowanego jednostki uczestnictwa Subfunduszu przejmującego w liczbie wynikającej z podzielenia iloczynu liczby jednostek uczestnictwa Subfunduszu przejmowanego posiadanych przez danego uczestnika i wartości aktywów netto Subfunduszu przejmowanego przypadających na jednostkę uczestnictwa w dniu 10 grudnia 2020 r. przez wartość aktywów netto Subfunduszu przejmującego przypadających na jednostkę uczestnictwa w tym subfunduszu w dniu 10 grudnia 2020 r.

Od dnia niniejszego ogłoszenia o zamiarze połączenia Subfunduszu przejmującego oraz Subfunduszu przejmowanego, Towarzystwo nie pobiera opłat za odkupienie jednostek uczestnictwa subfunduszu Subfunduszu przejmującego i Subfunduszu Przejmowanego.

autor: Skarbiec TFI
Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy zawarta jest w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów danego Funduszu, znajdujących się w Karcie funduszu w zakładce Dokumenty.

Widok zawartości stron