Nawigacja okruszkowa
Karta funduszu

SKARBIEC Top Funduszy Stabilnych SFIO

Podstawowe statystyki
Cena jednostki (PLN)
Cena jednostki min/max 1M (PLN)
Stopa zwrotu od początku działalności
Stopa zwrotu (bieżący rok)
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy)
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata)
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat)
Wartość aktywów 66 mln
Rating
Data aktualizacji oceny
Ocena
Ryzyko
Data aktualizacji Ryzyka
Rekomendowany okres inwestycji min. 2 lata

Profil Inwestora

Skarbiec Top Funduszy Stabilnych. Możemy go polecić inwestorom chętnym na inwestycję w fundusz funduszy o wysokiej płynności, którzy są gotowi na umiarkowany poziom ryzyka inwestycyjnego.

Polityka inwestycyjna

Fundusz Skarbiec Top Funduszy Stabilnych funkcjonuje jako fundusz funduszy. Celem jego działalności jest osiągnięcie stabilnego wzrostu wartości lokat funduszu w długim okresie poprzez zwiększenie wartości lokat funduszu. W obrębie zainteresowań funduszu znajdują się fundusze inwestycyjne stabilnego wzrostu. Zarządza nim doświadczony zespół specjalistów, który selektywnie dobiera fundusze akcji i obligacji - następnie tworzą one część portfela inwestycyjnego składającego się w większości z jednostek otwartych funduszy inwestycyjnych. Resztę portfela mogą uzupełniać akcje oraz instrumenty dłużne. Istotną cechą funduszu Skarbiec Top Funduszy Stabilnych jest to, że łącznie minimum 50% ulokowanych w nim środków jest inwestowane w instrumenty dłużne, dzięki czemu można ograniczać ryzyko inwestycyjne.

Sprawdź wyniki szczegółowe
Podstawowe informacje
Typ funduszu specjalistyczny otwarty
Kategoria mieszane
Podkategoria mieszane stabilnego wzrostu
Region inwestowania zagranica
Waluta PLN
Rozpoczęcie działalności 2005.02.10
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej
Początkowa wartość jednostki 100,00 PLN
Minimalna pierwsza wpłata 100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata 50,00 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna
2,50%
Opłaty bieżące
(w tym za zarządzanie)
2,06%
Opłata za wynik
0,49% wartości twojej inwestycji rocznie. Podana wartość stanowi symulację średniej rocznej wartości wynagrodzenia zmiennego.
Częstotliwość wyceny każdy dzień roboczy GPW
Widok zawartości stron

Informacja o ryzyku:

Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.

 

 
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.

DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, znajdujących w zakładce Dokumenty.

Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.

Widok zawartości stron