Nawigacja okruszkowa
Karta funduszu

SKARBIEC Top Funduszy Stabilnych SFIO

Podstawowe statystyki
Cena jednostki (PLN) 215,19
Cena jednostki min/max 1M (PLN) 211,86/216,29
Stopa zwrotu od początku działalności +112,15%
Stopa zwrotu (bieżący rok) +3,78%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) +8,32%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +13,27%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat) +23,72%
Wartość aktywów 48 mln
Rating
Data aktualizacji oceny 2021.09
Ocena
Ryzyko
Data aktualizacji Ryzyka 2021.09
Rekomendowany okres inwestycji min. 2 lata

Profil Inwestora

Fundusz rekomendowany jest inwestorom:

  • zainteresowanym nowym sposobem zarządzania posiadanymi oszczędnościami;
  • poszukującym alternatywnych sposobów inwestowania kapitału, względem powszechnie dostępnych na rynku;
  • oczekującym - w dłuższym okresie czasu - dochodów konkurencyjnych wobec tradycyjnych depozytów bankowych i jednocześnie akceptującym umiarkowane ryzyko inwestycyjne, wynikające ze składu portfela i przyjętej strategii zarządzania.

Fundusz może nie być odpowiedni dla inwestorów, którzy planują wycofać swoje środki w ciągu 1-2 lat.

Polityka inwestycyjna

Fundusz co najmniej 75% Aktywów lokuje w jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych, tytułu uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne, tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania z siedzibą za granicą. Fundusz nie więcej niż 25% Aktywów lokuje w: akcje, Instrumenty Rynku Pieniężnego i dłużne papiery wartościowe, depozyty o terminie zapadalności nie dłuższym niż rok płatne na żądanie lub które można wycofać przed terminem zapadalności.

Co najmniej 50% Aktywów Funduszu będzie lokowane w aktywa o charakterze dłużnym tj. jednostki uczestnictwa oraz tytuły uczestnictwa, które zostały zaklasyfikowane przez Fundusz do kategorii funduszy (subfunduszy) papierów dłużnych lub rynku pieniężnego, depozyty o terminie zapadalności nie dłuższym niż rok płatne na żądanie lub które można wycofać przed terminem zapadalności, Instrumenty Rynku Pieniężnego i dłużne papiery wartościowe.

Nie więcej niż 50% Aktywów Funduszu będzie lokowane w aktywa o charakterze akcyjnym tj. jednostki uczestnictwa oraz tytuły uczestnictwa, które zostały zaklasyfikowane przez Fundusz do kategorii funduszy (subfunduszy) akcyjnych, a także w akcje.
Fundusz może lokować do 50% wartości Aktywów w jednostki uczestnictwa subfunduszy wydzielonych w ramach Skarbiec FIO.
Fundusz będzie prowadził aktywną alokację pomiędzy kategoriami lokat oraz odpowiedni dobór poszczególnych funduszy inwestycyjnych otwartych, funduszy zagranicznych oraz instytucji wspólnego inwestowania z siedzibą za granicą.

Sprawdź wyniki szczegółowe
Podstawowe informacje
Typ funduszu specjalistyczny otwarty
Kategoria mieszane
Podkategoria mieszane stabilnego wzrostu
Region inwestowania zagranica
Waluta PLN
Rozpoczęcie działalności 2005.02.10
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej
Początkowa wartość jednostki 100,00 PLN
Minimalna pierwsza wpłata 100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata 50,00 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna
5,50%
Opłaty bieżące
(w tym za zarządzanie)
2,54%
Opłata za wynik
Opłata pobrana w 2020 r.: 1,27%.25% od wyniku Funduszu ponad benchmark. Okresami rozliczeniowymi są okresy kwartalne.
Częstotliwość wyceny każdy dzień roboczy GPW
Widok zawartości stron

Informacja o ryzyku:

Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.

 

 
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.

DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, znajdujących w zakładce Dokumenty.

Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.

Widok zawartości stron