Nawigacja okruszkowa
Karta funduszu

SKARBIEC Spółek Wzrostowych fundusz parasolowy

Podstawowe statystyki
Cena jednostki (PLN) 178,05
Cena jednostki min/max 1M (PLN) 161,25/171,62
Stopa zwrotu od początku działalności +63,21%
Stopa zwrotu (bieżący rok) +9,81%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) +24,60%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) -34,01%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat) +28,04%
Wartość aktywów 972 mln
Rating
Data aktualizacji oceny 2024.05
Ocena
Ryzyko
Data aktualizacji Ryzyka 2024.05
Rekomendowany okres inwestycji min. 5 lat

Profil Inwestora

Skarbiec Spółek Wzrostowych to produkt inwestycyjny przeznaczony dla osób, które szukają aktywnie zarządzanego funduszu bazującego na selektywnym doborze spółek wzrostowych. Decydują się na niego inwestorzy, którzy chcą skorzystać na potencjale spółek z sektora nowej ekonomii, kreujących nowe trendy w biznesie. Rekomendowany osobom mającym co najmniej 5-letni horyzont inwestycyjny.

Dobrze przygotowany inwestor, który chce postawić na fundusz Skarbiec Spółek Wzrostowych, powinien być przygotowany na najwyższą zmienność wypracowanych stopach zwrotu, czyli 6 na 7 w skali ryzyka KID.

Polityka inwestycyjna

Uwaga jest skupiona na walorach firm charakteryzujących się konkretnym rodzajem przewagi konkurencyjnej, która umożliwia sukcesywny wzrost udziałów w rynku, a także na akcjach spółek potrafiących osiągać ponadprzeciętne zwroty na zainwestowanym kapitale. Wiąże się to z tym, że przeważającą część portfela stanowią akcje podmiotów zagranicznych.

Cechą charakterystyczną tego funduszu inwestycyjnego akcyjnego jest to, że minimum 66% jego aktywów lokuje się w udziałowych papierach wartościowych. Przede wszystkim inwestuje się w akcje spółek wzrostowych, które odznaczają się konkretnymi przymiotami:

  • funkcjonują w branżach o wyróżniających się perspektywach wzrostu,
  • posiadają przewagi konkurencyjne,
  • cechują się wysokim poziomem innowacyjności.

Eksperci zarządzający subfunduszem z ramienia naszego towarzystwa funduszy inwestycyjnych w przemyślany sposób dobierają walory spółek. Najczęściej prowadzą do poszukiwania wśród przedsiębiorstw, które aktywnie działają w różnego rodzaju sektorach tzw. nowej ekonomii. Ostatecznie w portfelu znajdują się walory kilkudziesięciu wyselekcjonowanych spółek - zazwyczaj od dwudziestu pięciu do czterdziestu.

Sprawdź wyniki szczegółowe
Podstawowe informacje
Typ funduszu otwarty
Kategoria akcyjne
Podkategoria akcji uniwersalne
Region inwestowania zagranica
Waluta PLN
Rozpoczęcie działalności 2007.05.21
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej 2011.05.11
Początkowa wartość jednostki 50,00 PLN
Minimalna pierwsza wpłata 1000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata 100,00 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna
5,50%
Opłaty bieżące
(w tym za zarządzanie)
2,15%
Opłata za wynik
1,36% wartości twojej inwestycji rocznie. Podana wartość stanowi symulację średniej rocznej wartości wynagrodzenia zmiennego.
Częstotliwość wyceny każdy dzień roboczy GPW
Widok zawartości stron

Informacja o ryzyku:

Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.

 

 
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.

DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, znajdujących w zakładce Dokumenty.

Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.

Widok zawartości stron