Nawigacja okruszkowa
Karta funduszu

SKARBIEC Spółek Wzrostowych fundusz parasolowy

Podstawowe statystyki
Cena jednostki (PLN) 296,09
Cena jednostki min/max 1M (PLN) 257,66/305,79
Stopa zwrotu od początku działalności +185,79%
Stopa zwrotu (bieżący rok) +122,15%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) +122,15%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +180,52%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat) +299,99%
Wartość aktywów 532 mln
Rating
Data aktualizacji oceny 2020.12
Ocena
Ryzyko
Data aktualizacji Ryzyka 2020.12
Rekomendowany okres inwestycji min. 3 lata

Profil Inwestora

Fundusz rekomendowany jest inwestorom:
• zainteresowanym długookresową inwestycją;
• oczekującym wysokiego zysku z inwestycji;
• akceptującym znaczne ryzyko inwestycyjne.

Subfundusz może nie być odpowiedni dla inwestorów, którzy planują wycofać swoje środki w ciągu 2 - 3 lat.

Polityka inwestycyjna

Co najmniej 66% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu będzie lokowane w udziałowe papiery wartościowe, w tym głównie akcje spółek wzrostowych, za które uważa się spółki działające w sektorach/branżach o wyróżniających się perspektywach wzrostu, spółki mające potencjał wzrostu przychodów oraz zysków w porównaniu do średniej z własnej branży oraz do szerokiego rynku oraz spółki generujące zwroty na zainwestowanym kapitale oraz przepływy pieniężne pozwalające na finansowanie ekspansji/ rozwoju spółki.

Sprawdź wyniki szczegółowe
Podstawowe informacje
Typ funduszu otwarty
Kategoria akcyjne
Podkategoria akcji uniwersalne
Region inwestowania zagranica
Waluta PLN
Rozpoczęcie działalności 2007.05.21
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej 2011.05.11
Poczatkowa wartość jednostki 50,00 PLN
Minimalna pierwsza wpłata 1000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata 100,00 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna
5,50%
Opłaty bieżące
(w tym za zarządzanie)
3,65%
Opłata za wynik
Opłata pobrana w 2019 r.: 3,77%
25% od wyniku Subfunduszu ponad benchmark. Okresami rozliczeniowymi są kalendarzowe okresy kwartalne.
Częstotliwość wyceny każdy dzień roboczy GPW
Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy zawarta jest w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów danego Funduszu, znajdujących się w Karcie funduszu w zakładce Dokumenty.

Widok zawartości stron