Nawigacja okruszkowa
Karta funduszu

SKARBIEC Spółek Wzrostowych - wyniki fundusz parasolowy

Skumulowana stopa zwrotu
Procentowe miesięczne stopy zwrotu
Procentowe miesięczne stopy zwrotu
Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru Rok
2007 0,00% +1,21% -1,91% -7,89% +0,07% -0,04% +1,81% -7,72% -1,28% -15,16%
2008 -8,39% +0,27% -1,69% -3,00% -1,14% -9,60% -4,71% -3,65% -8,89% -14,33% -5,69% -2,38% -48,36%
2009 -3,56% -5,78% +10,12% +14,67% -3,24% +3,66% +4,50% +10,91% +0,07% -3,35% -0,71% -1,14% +26,64%
2010 +0,14% +0,32% +9,80% +1,01% -6,75% -5,55% +4,10% +0,65% +0,91% -1,62% -2,00% +1,26% +1,32%
2011 -3,31% -1,29% -1,77% -1,78% -5,00% -1,16% -0,86% -10,27% -5,04% +4,36% +0,02% -5,93% -28,29%
2012 +8,26% +6,39% +4,18% +1,22% -5,47% +5,32% +2,05% -0,12% +0,48% +2,92% +4,52% +2,33% +36,32%
2013 +3,31% +1,32% +3,82% +2,16% +3,85% -5,81% +2,61% -6,17% +8,39% +6,31% +2,04% -4,10% +17,91%
2014 -3,53% +5,65% -1,35% +0,68% +3,06% -1,11% -1,72% +2,59% +1,05% +2,06% +2,52% -1,31% +8,54%
2015 +3,11% +1,30% +2,65% -2,14% +6,88% -4,18% +3,12% -7,96% -4,28% +4,97% +0,94% -1,79% +1,61%
2016 -7,88% -4,28% +6,60% -0,25% +3,67% -2,30% +5,90% +3,23% +3,18% -3,49% -0,14% -0,11% +3,12%
2017 +6,76% +4,67% +4,96% +1,12% +6,04% -2,05% +3,94% +2,70% +2,62% +5,92% -1,12% -2,17% +38,27%
2018 +10,37% +0,20% -2,12% +0,47% +8,23% -0,59% -0,11% +5,74% -0,92% -13,48% -4,95% -6,36% -5,70%
2019 +15,34% +6,68% +3,43% +4,76% -0,48% +6,41% +4,89% +1,17% -17,13% +0,98% +11,96% -4,60% +33,91%
2020 +10,18% +0,61% -12,50% +15,65% +20,30% +12,59% +11,00% +6,52% +0,04% -2,41% +17,65% +7,64% +122,15%
2021 -0,17% +1,51% -15,64% +5,20% -3,79% +13,12% +2,31% +5,78% -3,27% +2,47%
Kroczące stopy zwrotu (12 miesięcy)
Kroczące stopy zwrotu (3 lata)
Kroczące stopy zwrotu (5 lat)
Kroczące stopy zwrotu (10 lat)
Wskaźniki ryzyka Opis wskaźników ryzyka
Roczna zmienność +20,63%
Średniomiesięczna stopa zwrotu od początku działalności +0,62%
Miesięczna zmienność +5,96%
VAR99 -14,50%
Maksymalna miesięczna strata -17,13%
Maksymalny miesięczny zysk +20,30%
Beta (do WIG20) +0,52
Beta podczas spadków (do WIG20) +0,67
Maksymalne obsunięcie (miesięcznie) -60,67%
Procent mies. ze stratą +44,25%
Wskaźnik Sharpe'a +0,37
Wskaźnik CALMAR +0,13
Stopy zwrotu Opis wsaźników ogólnych
Stopa zwrotu od początku działalności +192,85%
Stopa zwrotu (bieżący rok) +2,47%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) +26,65%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +134,77%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) +282,66%
Stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) +613,40%
Średnioroczne stopy zwrotu Opis wskaźników ogólnych
Średnioroczna stopa zwrotu od początku działalności +7,69%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +32,94%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) +30,86%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) +21,62%
Rozkład miesięcznych stóp zwrotu
Obsunięcie (dane miesięczne)
Ryzyko / Zysk
Stress test
Widok zawartości stron

Informacja o ryzyku:

Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.

 

 
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.

DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, znajdujących w zakładce Dokumenty.

Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.

Widok zawartości stron