Nawigacja okruszkowa
Karta funduszu

SKARBIEC Rynków Surowcowych fundusz parasolowy

Podstawowe statystyki
Cena jednostki (PLN) 53,26
Cena jednostki min/max 1M (PLN) 53,55/56,87
Stopa zwrotu od początku działalności -45,21%
Stopa zwrotu (bieżący rok) +7,41%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) +8,78%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +20,63%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat) +26,24%
Wartość aktywów 102 mln
Rating
Data aktualizacji oceny 2024.05
Ocena
Ryzyko
Data aktualizacji Ryzyka 2024.05
Rekomendowany okres inwestycji min. 5 lat

Profil Inwestora

Skarbiec Rynków Surowcowych. Możemy go zarekomendować inwestorom szukającym długoterminowej inwestycji w rynki towarowe oraz ekspozycji na wszystkie grupy surowców. Osoby inwestujące w subfundusz Skarbiec Rynków Surowcowych muszą być świadome ryzyka inwestycyjnego 4 na 7 w skali KID oraz akceptować brak gwarancji zysku.

Polityka inwestycyjna

Subfundusz Skarbiec Rynków Surowcowych prowadzi strategię inwestowania w rynek surowców za pomocą tzw. ETF-ów (Exchange-traded funds). ETF to fundusze, które inwestują w sposób pasywny, podążając za wynikami szerokich indeksów rynków surowcowych. W miarę potrzeb, portfel inwestycyjny może być uzupełniany akcjami, w szczególności spółek wydobywających lub przetwarzających surowce.

Zgodnie z polityką inwestycyjną subfunduszu oferowanego przez Skarbiec TFI, ekspozycja na te rynki powinna stanowić minimum 66% portfela. Pozostała część portfela może zostać ulokowana np. w obligacje skarbowe, a także instrumenty rynku pieniężnego. Jeżeli mowa natomiast o pozycjach walutowych, to są one co do zasady zabezpieczane przed ryzykiem kursowym.

Sprawdź wyniki szczegółowe
Podstawowe informacje
Typ funduszu otwarty
Kategoria inne
Podkategoria rynku surowców
Region inwestowania zagranica
Waluta PLN
Rozpoczęcie działalności 2008.01.03
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej
Początkowa wartość jednostki 100,00 PLN
Minimalna pierwsza wpłata 500,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata 100,00 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna
5,50%
Opłaty bieżące
(w tym za zarządzanie)
2,39%
Opłata za wynik
0,00% wartości twojej inwestycji rocznie. Podana wartość stanowi symulację średniej rocznej wartości wynagrodzenia zmiennego.
Częstotliwość wyceny każdy dzień roboczy GPW
Widok zawartości stron

Informacja o ryzyku:

Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.

 

 
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.

DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, znajdujących w zakładce Dokumenty.

Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.

Widok zawartości stron