Nawigacja okruszkowa

Ścieżki nawigacji

Karta funduszu

SKARBIEC Top Brands - wiadomości fundusz parasolowy

123... 6

Połączenie dwóch subfunduszy Skarbiec TFI

Dnia 01 marca 2019r. Skarbiec TFI dokona połączenia subfunduszy Subfunduszu Skarbiec Top Brands z Subfunduszem Skarbiec Rynków Wschodzących. Skarbiec Top Brands będzie subfunduszem przejmującym, a Skarbiec Rynków Wschodzących subfunduszem przejmowanym. Połączenie odbędzie się według poniższego harmonogramu:
  • 21 lutego 2019 r. (z upływem tego dnia) Fundusz zaprzestanie przyjmowania wpłat na nabycie jednostek uczestnictwa oraz zleceń zbycia, odkupienia, konwersji lub zamiany subfunduszu Skarbiec Rynków Wschodzących.
  • 01 marca 2019 r., Towarzystwo przydzieli każdemu Uczestnikowi Skarbiec Rynków Wschodzących jednostki uczestnictwa Skarbiec Top Brands, w liczbie wynikającej z podzielenia iloczynu liczby jednostek uczestnictwa subfunduszu przejmowanego posiadanych przez tego Uczestnika i wartości aktywów netto subfunduszu przejmowanego przypadającego na jednostkę uczestnictwa.
Przydział Jednostek Uczestnictwa subfunduszu przejmującego zostanie dokonany bez pobrania opłat manipulacyjnych.
Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy zawarta jest w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów danego Funduszu, znajdujących się w Karcie funduszu w zakładce Dokumenty.

Widok zawartości stron