Nawigacja okruszkowa
Karta funduszu

SKARBIEC Obligacji Wysokiego Dochodu - wyniki fundusz parasolowy

Skumulowana stopa zwrotu
Procentowe miesięczne stopy zwrotu
Procentowe miesięczne stopy zwrotu
Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru Rok
2011 +0,17% +0,05% -3,29% -1,13% +3,93% -1,56% +1,31% -0,68%
2012 +3,22% +1,95% +0,47% +0,05% -0,95% +2,11% +1,36% +1,56% +1,26% +1,25% +0,90% +1,17% +15,27%
2013 +0,16% +0,44% +0,39% +1,94% -0,14% -1,55% +1,63% -0,46% +0,74% +1,82% +0,59% +0,52% +6,20%
2014 +0,24% +1,23% +0,30% +0,62% +0,66% +0,73% -0,59% +1,09% -1,41% +0,96% -0,01% -0,56% +3,27%
2015 +0,93% +0,98% -0,22% +0,43% +0,32% -1,16% +0,41% -0,82% -1,62% +2,08% -0,42% -1,36% -0,52%
2016 -0,81% +0,09% +2,27% +1,12% +0,26% +0,41% +1,24% +1,05% -0,03% +0,25% -0,92% +0,95% +5,98%
2017 +0,38% +0,56% +0,29% +0,52% +0,44% +0,06% +0,49% +0,23% +0,41% +0,23% -0,12% +0,18% +3,75%
2018 +0,35% -0,17% -0,25% -0,12% -0,80% -0,22% +0,42% -0,20% +0,50% -1,24% -0,81% -1,00% -3,50%
2019 +2,29% +0,72% +0,63% +0,53% -0,80% +0,99% +0,21% +0,72% -0,33% -0,26% +0,11% +0,70% +5,63%
2020 -0,48% -0,25% -7,52% +2,34% +3,05% +1,38% +1,71% +0,93% +0,32% +0,81% +1,54% +0,97% +4,50%
2021 +0,37% -0,25% +0,67% -0,77% -0,48% -0,31% -0,71% +0,62% -0,35% -0,85% -1,97% -3,99%
Kroczące stopy zwrotu (12 miesięcy)
Kroczące stopy zwrotu (3 lata)
Kroczące stopy zwrotu (5 lat)
Kroczące stopy zwrotu (10 lat)
Wskaźniki ryzyka Opis wskaźników ryzyka
Roczna zmienność +4,41%
Średniomiesięczna stopa zwrotu od początku działalności +0,27%
Miesięczna zmienność +1,27%
VAR99 -3,23%
Maksymalna miesięczna strata -7,52%
Maksymalny miesięczny zysk +3,93%
Beta (do WIG20) +0,12
Beta podczas spadków (do WIG20) +0,23
Maksymalne obsunięcie (miesięcznie) -8,19%
Procent mies. ze stratą +34,92%
Wskaźnik Sharpe'a +0,75
Wskaźnik CALMAR +0,40
Stopy zwrotu Opis wsaźników ogólnych
Stopa zwrotu od początku działalności +40,47%
Stopa zwrotu (bieżący rok) -3,99%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) -3,06%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +4,92%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) +7,12%
Stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) +43,27%
Średnioroczne stopy zwrotu Opis wskaźników ogólnych
Średnioroczna stopa zwrotu od początku działalności +3,29%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +1,62%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) +1,39%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) +3,65%
Rozkład miesięcznych stóp zwrotu
Obsunięcie (dane miesięczne)
Ryzyko / Zysk
Stress test
Widok zawartości stron

Informacja o ryzyku:

Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.

 

 
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.

DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, znajdujących w zakładce Dokumenty.

Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.

Widok zawartości stron