Nawigacja okruszkowa
Karta funduszu

SKARBIEC Market Neutral fundusz parasolowy

Podstawowe statystyki
Cena jednostki (PLN) 121,02
Cena jednostki min/max 1M (PLN) 116,97/122,04
Stopa zwrotu od początku działalności +21,32%
Stopa zwrotu (bieżący rok) +5,03%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) +2,92%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) -9,87%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat) -12,87%
Wartość aktywów 7 mln
Rating
Data aktualizacji oceny 2024.05
Ocena
Ryzyko
Data aktualizacji Ryzyka 2024.05
Rekomendowany okres inwestycji minimum 3 - 4 lata

Profil Inwestora

Osoby zainteresowane inwestycjami mogą stać się uczestnikami np. subfunduszu Skarbiec Market Neutral. Polecamy go inwestorom, którzy szukają subfunduszu oferującego możliwość ograniczenia ryzyka poprzez globalną dywersyfikację, a także stosowanie neutralnych rynkowo rozwiązań. Muszą oni jednak akceptować ryzyko inwestycyjne, którego poziom to 3 na 7 w skali KID.

Polityka inwestycyjna

Strategia market neutral zakłada osiąganie zysków z selekcji spółek w sposób niezależny od zachowania indeksów giełdowych przy bliskiej zeru ekspozycji netto. Akcje w funduszu inwestycyjnym są zabezpieczane kontraktami terminowymi na główne indeksy giełdowe, na których notowane są te akcje. Inwestorzy zarabiają, w przypadku gdy stopa zwrotu z akcji osiąga wyższy poziom od stopy zwrotu z indeksu.

Zarządzający proponowanym przez Skarbiec TFI subfunduszem Skarbiec Market Neutral dążą do zwiększenia wartości jego aktywów, przy jednoczesnej, możliwie maksymalnej redukcji ekspozycji na ryzyko rynkowe. W tym celu poszukują spółek, które będą lepiej się zachowywać aniżeli indeks. Warto przy tym podkreślić, że to ryzyko specyficzne każdej ze spółek, a nie szerokiego rynku, odgrywa kluczową rolę dla tego, jakie działania podejmie subfundusz Skarbiec Market Neutral.

Sprawdź wyniki szczegółowe
Podstawowe informacje
Typ funduszu otwarty
Kategoria inne
Podkategoria absolutnej stopy zwrotu
Region inwestowania Polska
Waluta PLN
Rozpoczęcie działalności 2012.08.27
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej
Początkowa wartość jednostki 100,00 PLN
Minimalna pierwsza wpłata 1000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata 100,00 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna
5,50%
Opłaty bieżące
(w tym za zarządzanie)
3,28%
Opłata za wynik
0,62% wartości twojej inwestycji rocznie. Podana wartość stanowi symulację średniej rocznej wartości wynagrodzenia zmiennego.
Częstotliwość wyceny każdy dzień roboczy GPW
Widok zawartości stron

Informacja o ryzyku:

Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.

 

 
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.

DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, znajdujących w zakładce Dokumenty.

Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.

Widok zawartości stron