Nawigacja okruszkowa
Karta funduszu

SKARBIEC Market Neutral fundusz parasolowy

Podstawowe statystyki
Cena jednostki (PLN) 142,28
Cena jednostki min/max 1M (PLN) 141,42/148,02
Stopa zwrotu od początku działalności +45,60%
Stopa zwrotu (bieżący rok) +13,87%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) +15,65%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +8,34%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat) +14,58%
Wartość aktywów 43 mln
Rating
Data aktualizacji oceny 2020.10
Ocena
Ryzyko
Data aktualizacji Ryzyka 2020.10
Rekomendowany okres inwestycji minimum 3 - 4 lata

Profil Inwestora

Subfundusz jest rekomendowany inwestorom zainteresowanym długoterminowym oszczędzaniem przy wykorzystaniu potencjału wzrostowego rynku akcji, przy wykorzystaniu alternatywnych strategii inwestycyjnych polegających na zabezpieczaniu ryzyka rynkowego posiadanych akcji poprzez zajmowanie krótkich pozycji w instrumentach pochodnych, dla których bazę stanowią indeksy giełdowe, i akceptującym umiarkowane do wysokiego ryzyko inwestycyjne. Z uwagi na fakt, że Subfundusz w swoim portfelu inwestycyjnym może posiadać akcje od 50% do 80% Aktywów Subfunduszu, jest on obarczony umiarkowaną do wysokiej zmiennością wartości jednostki uczestnictwa (porównywalną lub okresowo wyższą niż w przypadku funduszy akcji). Subfundusz może nie być odpowiedni dla inwestorów, którzy planują wycofać swoje środki w ciągu 2—3 lat od rozpoczęcia inwestycji.

Polityka inwestycyjna

Subfundusz będzie dążył do dostarczenia całkowitej stopy zwrotu w każdych warunkach rynkowych, poprzez zastosowanie strategii typu market neutral, przy użyciu tam gdzie jest to możliwe instrumentów pochodnych.

Subfundusz będzie inwestował w akcje spółek, ocenionych jako niedowartościowane przy jednoczesnym zajęciu krótkiej pozycji (nabycie Instrumentu Pochodnego) na wybrany indeks giełdowy poprzez zawieranie kontraktów terminowych. Zastosowanie powyższej strategii powinno prowadzić do kreowanie wartości dodanej dzięki wykorzystywaniu nieefektywności w wycenie akcji poszczególnych spółek w relacji do wyceny szerokiego rynku. Subfundusz lokuje od 50% do 80% wartości Aktywów Netto Subfunduszu w akcje, warranty subskrypcyjne, prawa do akcji, prawa poboru i kwity depozytowe, oraz w jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych, w tym jednostki uczestnictwa subfunduszy funduszy inwestycyjnych otwartych, tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania z siedzibą za granicą, które zostały zaklasyfikowane przez Fundusz do kategorii funduszy (subfunduszy) akcyjnych.

Sprawdź wyniki szczegółowe
Podstawowe informacje
Typ funduszu otwarty
Kategoria inne
Podkategoria absolutnej stopy zwrotu
Region inwestowania Polska
Waluta PLN
Rozpoczęcie działalności 2012.08.27
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej
Poczatkowa wartość jednostki 100,00 PLN
Minimalna pierwsza wpłata 1000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata 100,00 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna
5,50%
Opłaty bieżące
(w tym za zarządzanie)
3,45%
Opłata za wynik
Opłata pobrana w 2019 r.: 0,59%
25% od wyniku Subfunduszu ponad benchmark. Okresami rozliczeniowymi są kalendarzowe okresy kwartalne.
Częstotliwość wyceny każdy dzień roboczy GPW
Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy zawarta jest w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów danego Funduszu, znajdujących się w Karcie funduszu w zakładce Dokumenty.

Widok zawartości stron