Nawigacja okruszkowa

Ścieżki nawigacji

Karta funduszu

SKARBIEC Emerging Markets Opportunities fundusz parasolowy

Podstawowe statystyki
Cena jednostki (PLN) 150,11
Cena jednostki min/max 1M (PLN) 148,36/157,37
Stopa zwrotu od początku działalności +48,36%
Stopa zwrotu (bieżący rok) -2,92%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) +9,73%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +26,50%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat) +25,58%
Wartość aktywów 38 mln
Rating
Data aktualizacji oceny 2020.01
Ocena
Ryzyko
Data aktualizacji Ryzyka 2020.01
Rekomendowany okres inwestycji minimum 5 lat

Profil Inwestora

Subfundusz jest rekomendowany inwestorom poszukujących alternatywy dla samodzielnego i bezpośredniego inwestowania w fundusze zagraniczne, w tym przypadku w uczestnictwa JPM Emerging Markets Opportunities Fund - subfundusz będący częścią JPMorgan Funds. Inwestorzy Subfunduszu muszą zdawać sobie sprawę z dodatkowego ryzyka politycznego i gospodarczego związanego z Inwestycjami na rynkach wschodzących. Subfundusz może być zatem odpowiedni dla doświadczonych inwestorów posiadających już portfele zdywersyfikowane w skali globalnej, a obecnie zainteresowanych uzupełnieniem ich składu o bardziej ryzykowne aktywa w celu uzyskania dodatkowych możliwości zwiększenia zwrotu z portfela. Subfundusz może nie być odpowiedni dla inwestorów, którzy planują wycofać swoje środki w ciągu 4 lat od rozpoczęcia inwestycji.

Polityka inwestycyjna

Subfundusz będzie lokować od 65% do 100% aktywów w tytuły uczestnictwa JPM Emerging Markets Opportunities Fund - subfundusz będący częścią JPMorgan Funds, w serię tytułów uczestnictwa: JPM Emerging Markets Opportunities C. Nie więcej niż 35% aktywów będzie lokowane w dłużne papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski i depozyty bankowe.

Sprawdź wyniki szczegółowe
Podstawowe informacje
Typ funduszu specjalistyczny otwarty
Kategoria akcyjne
Podkategoria akcji uniwersalne
Region inwestowania zagranica
Waluta PLN
Rozpoczęcie działalności 2013.12.02
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej
Poczatkowa wartość jednostki 100,00 PLN
Minimalna pierwsza wpłata 1000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata 100,00 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna
5,50%
Opłaty bieżące
(w tym za zarządzanie)
3,47%
Opłata za wynik
brak
Częstotliwość wyceny każdy dzień roboczy GPW
Informacje dodatkowe

Fundusz dostępny w ramach Parasola Skarbiec Global Funds SFIO.

Do Parasola Skarbiec Global Funds SFIO należą:

Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy zawarta jest w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów danego Funduszu, znajdujących się w Karcie funduszu w zakładce Dokumenty.

Widok zawartości stron