Nawigacja okruszkowa
Karta funduszu

SKARBIEC Global High Yield Bond fundusz parasolowy

Podstawowe statystyki
Cena jednostki (PLN) 128,76
Cena jednostki min/max 1M (PLN) 129,19/129,79
Stopa zwrotu od początku działalności +29,22%
Stopa zwrotu (bieżący rok) +2,05%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) +6,48%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +7,10%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat) +15,72%
Wartość aktywów 9 mln
Rating
Data aktualizacji oceny 2021.09
Ocena
Ryzyko
Data aktualizacji Ryzyka 2021.09
Rekomendowany okres inwestycji minimum 3 - 5 lat

Profil Inwestora

Subfundusz jest rekomendowany inwestorom poszukujących alternatywy dla samodzielnego i bezpośredniego inwestowania w fundusze zagraniczne, w tym przypadku w JPM Global High Yield Bond - subfundusz będący częścią JPMorgan Investment Funds. JPM Global High Yield Bond inwestuje poza poziomem inwestycyjnym w obligacje wysokodochodowe. W związku z tym jest on najwłaściwszym wyborem dla inwestorów gotowych ponosić dodatkowe ryzyko w zamian za wyższe stopy zwrotu w przyszłości. Inwestorzy Subfunduszu mogą zatem wykorzystać go do uzupełnienia istniejącego już podstawowego portfela obligacyjnego składającego się z inwestycji w obarczone niższym ryzykiem obligacje rządowe i obligacje agencji rządowych w celu uzyskania większej dywersyfikacji w wyniku ekspozycji na papiery wartościowe o ratingu poniżej inwestycyjnego cechujące się wyższym potencjałem zwrotu. Subfundusz może także stanowić niezależną inwestycję dla inwestorów zainteresowanych osiąganiem wzrostu wartości kapitału. Subfundusz może nie być odpowiedni dla inwestorów, którzy planują wycofać swoje środki w ciągu 2 lat od rozpoczęcia inwestycji.

Polityka inwestycyjna

Subfundusz będzie lokować od 65% do 100% aktywów w tytuły uczestnictwa JPM Global High Yield Bond - subfundusz będący częścią JPMorgan Investment Funds, w serię tytułów uczestnictwa: JPM Global High Yield Bond C. Nie więcej niż 35% aktywów będzie lokowane w dłużne papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski i depozyty bankowe.

Sprawdź wyniki szczegółowe
Podstawowe informacje
Typ funduszu specjalistyczny otwarty
Kategoria dłużne
Podkategoria dłużne korporacyjne
Region inwestowania zagranica
Waluta PLN
Rozpoczęcie działalności 2013.12.02
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej
Początkowa wartość jednostki 100,00 PLN
Minimalna pierwsza wpłata 1000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata 100,00 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna
5,50%
Opłaty bieżące
(w tym za zarządzanie)
3,26%
Opłata za wynik
brak
Częstotliwość wyceny każdy dzień roboczy GPW
Informacje dodatkowe

Fundusz dostępny w ramach Parasola Skarbiec Global Funds SFIO.

Do Parasola Skarbiec Global Funds SFIO należą:

Widok zawartości stron

Informacja o ryzyku:

Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.

 

 
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.

DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, znajdujących w zakładce Dokumenty.

Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.

Widok zawartości stron