Nawigacja okruszkowa
Karta funduszu

SKARBIEC Value fundusz parasolowy

Podstawowe statystyki
Cena jednostki (PLN) 178,07
Cena jednostki min/max 1M (PLN) 161,29/172,55
Stopa zwrotu od początku działalności +68,28%
Stopa zwrotu (bieżący rok) +12,21%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) +26,40%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +19,91%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat)
Wartość aktywów 116 mln
Rating
Data aktualizacji oceny 2024.05
Ocena
Ryzyko
Data aktualizacji Ryzyka 2024.05
Rekomendowany okres inwestycji min. 5 lat

Profil Inwestora

Skarbiec Value rekomendowany osobom planującym długoterminowe inwestycje, które oczekują wysokich zysków, przy jednoczesnej akceptacji wysokiego ryzyka inwestycyjnego 4 na 7 w skali KID.

Polityka inwestycyjna

Celem, jaki stawia sobie subfundusz Skarbiec Value, jest długoterminowy wzrost wartości aktywów wynikający ze wzrostu wartości lokat. W jaki sposób ten cel jest realizowany? Subfundusz Skarbiec Value inwestuje przede wszystkim w udziałowe papiery wartościowe - są to głównie akcje spółek charakteryzujących się mocnymi podstawami fundamentalnymi. Ważnym kryterium doboru tych spółek jest odpowiedzialna polityka redystrybucji zysków akcjonariuszom.

Istotną cechą subfunduszu Skarbiec Value jest to, że minimum 66% swoich aktywów inwestuje on w akcje i inne papiery udziałowe spółek, mogących wygenerować relatywnie wysoki zwrot na zainwestowanym kapitale, a także przepływy pieniężne umożliwiające finansowanie zrównoważonej polityki wzrostu. W portfelu funduszu można znaleźć walory kilkudziesięciu spółek. Jakich podmiotów poszukuje ten subfundusz? Środki subfunduszu Skarbiec Value są inwestowane w przedsiębiorstwa, które mają potencjał do podwyższania wypłacanych dywidend bądź zwiększania programów skupu akcji własnych. Podczas selekcji spółek brana pod uwagę jest ich kondycja finansowa, natomiast zarządzający tym funduszem inwestycyjnym nie kierują się kryterium wielkości przedsiębiorstwa czy regionu, z którego ono pochodzi. Prowadzona jest zdywersyfikowana alokacja sektorowa, w przypadku której widoczna jest przewaga branż z tzw. starej ekonomii.

Sprawdź wyniki szczegółowe
Podstawowe informacje
Typ funduszu otwarty
Kategoria akcyjne
Podkategoria akcji uniwersalne
Region inwestowania Polska
Waluta PLN
Rozpoczęcie działalności 2020.04.06
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej
Początkowa wartość jednostki 500,00 PLN
Minimalna pierwsza wpłata 500,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata 100,00 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna
5,50%
Opłaty bieżące
(w tym za zarządzanie)
2,26%
Opłata za wynik
--
Częstotliwość wyceny każdy dzień roboczy GPW
Widok zawartości stron

Informacja o ryzyku:

Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.

 

 
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.

DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, znajdujących w zakładce Dokumenty.

Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.

Widok zawartości stron