Nawigacja okruszkowa
Karta funduszu

SKARBIEC Value fundusz parasolowy

Podstawowe statystyki
Cena jednostki (PLN) 146,88
Cena jednostki min/max 1M (PLN) 139,00/144,86
Stopa zwrotu od początku działalności +39,00%
Stopa zwrotu (bieżący rok) +13,99%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) +30,25%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata)
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat)
Wartość aktywów
Rating
Data aktualizacji oceny 2021.09
Ocena
Ryzyko
Data aktualizacji Ryzyka 2021.09
Rekomendowany okres inwestycji min. 2-3 lata

Profil Inwestora

Subfundusz rekomendowany jest inwestorom zainteresowanym długoterminowym oszczędzaniem przy wykorzystaniu potencjału rynku akcji, wymaga zaakceptowania ryzyka inwestycyjnego wynikającego z ulokowania znacznej już części aktywów w akcje.

Subfundusz może nie być odpowiedni dla inwestorów, którzy planują wycofać swoje środki w ciągu 1 - 2 lat.

Polityka inwestycyjna

Celem Subfunduszu jest długoterminowy wzrost wartości aktywów w wyniku wzrostu wartości lokat. Subfundusz dąży do realizacji celu inwestycyjnego przede wszystkim poprzez inwestowanie w udziałowe papiery wartościowe, w tym głównie akcje spółek, które generują relatywnie wysoki zwrot na zainwestowanym kapitale oraz przepływy pieniężne pozwalające na finansowanie zrównoważonej polityki wzrostu, prowadzą politykę wynagradzania akcjonariuszy w szczególności poprzez wypłatę dywidend lub skup akcji własnych, charakteryzują się relatywnie niskimi wskaźnikami wycen.

Subfundusz inwestuje co najmniej 66% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w akcje i inne udziałowe papiery wartościowe spółek, które generują relatywnie wysoki zwrot na zainwestowanym kapitale oraz przepływy pieniężne pozwalające na finansowanie zrównoważonej polityki wzrostu, prowadzą politykę wynagradzania akcjonariuszy (dywidendy, skup akcji własnych), charakteryzują się relatywnie niskimi wskaźnikami wycen.

Ponadto aktywa Subfunduszu mogą być inwestowane w tytuły uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych, dłużne papiery wartościowe, `trumenty Rynku Pieniężnego, a także w depozyty bankowe.

Sprawdź wyniki szczegółowe
Podstawowe informacje
Typ funduszu otwarty
Kategoria akcyjne
Podkategoria
Region inwestowania Polska
Waluta PLN
Rozpoczęcie działalności 2020.04.06
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej
Początkowa wartość jednostki 500,00 PLN
Minimalna pierwsza wpłata 500,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata 100,00 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna
5,50%
Opłaty bieżące
(w tym za zarządzanie)
2,34%
Opłata za wynik
--
Częstotliwość wyceny każdy dzień roboczy GPW
Widok zawartości stron

Informacja o ryzyku:

Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.

 

 
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.

DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, znajdujących w zakładce Dokumenty.

Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.

Widok zawartości stron