Nawigacja okruszkowa
Karta funduszu

SKARBIEC Value - wyniki fundusz parasolowy

Skumulowana stopa zwrotu
Procentowe miesięczne stopy zwrotu
Procentowe miesięczne stopy zwrotu
Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru Rok
2020 +0,07% +3,43% +2,52% +0,57% 0,00% 0,00% +3,15% +9,96% +0,74% +21,94%
2021 -2,08% +6,66% +5,16% +2,29% +2,45% -1,03% +1,87% +2,08% -3,77% +5,83% -2,35% +5,03% +23,72%
2022 -2,65% -2,21% +2,53% -5,11% +2,23% -11,72% +4,80% -1,11% -7,28% +14,11% +4,97% -3,55% -7,21%
2023 +4,50% -2,73% -3,01% -0,54% -3,00% +6,75% +1,21% -0,95% -5,27% -1,42% +8,16% +4,21% +7,13%
2024 +1,77% +5,82% +7,69%
Kroczące stopy zwrotu (12 miesięcy)
Kroczące stopy zwrotu (3 lata)
Kroczące stopy zwrotu (5 lat)
Brak danych
Kroczące stopy zwrotu (10 lat)
Brak danych
Wskaźniki ryzyka Opis wskaźników ryzyka
Roczna zmienność +16,06%
Średniomiesięczna stopa zwrotu od początku działalności +1,03%
Miesięczna zmienność +4,63%
VAR99 -11,82%
Maksymalna miesięczna strata -11,72%
Maksymalny miesięczny zysk +14,11%
Beta (do WIG20) +0,39
Beta podczas spadków (do WIG20)
Maksymalne obsunięcie (miesięcznie) -19,69%
Procent mies. ze stratą +38,30%
Wskaźnik Sharpe'a +0,81
Wskaźnik CALMAR +0,66
Stopy zwrotu Opis wsaźników ogólnych
Stopa zwrotu od początku działalności +61,50%
Stopa zwrotu (bieżący rok) +7,69%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) +13,50%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +26,82%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lata)
Stopa zwrotu (ostatnie 10 lat)
Średnioroczne stopy zwrotu Opis wskaźników ogólnych
Średnioroczna stopa zwrotu od początku działalności +13,02%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +8,25%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 5 lata)
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 10 lat)
Rozkład miesięcznych stóp zwrotu
Obsunięcie (dane miesięczne)
Ryzyko / Zysk
Stress test
Widok zawartości stron

Informacja o ryzyku:

Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.

 

 
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.

DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, znajdujących w zakładce Dokumenty.

Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.

Widok zawartości stron