Nawigacja okruszkowa

Ścieżki nawigacji

Karta funduszu

SUPERFUND RED fundusz parasolowy

Podstawowe statystyki
Cena jednostki (PLN) 481,08
Cena jednostki min/max 1M (PLN) 466,35/481,67
Stopa zwrotu od początku działalności -52,27%
Stopa zwrotu (bieżący rok) -12,89%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) -15,64%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) -16,08%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat) -19,50%
Wartość aktywów 1 mln
Rating
Data aktualizacji oceny 2020.06
Ocena
Ryzyko
Data aktualizacji Ryzyka 2020.06
Rekomendowany okres inwestycji min. 3 lata

Profil Inwestora

Dla inwestorów oczekujących wyskokich zysków i akceptujących wysoki poziom ryzyka.

Polityka inwestycyjna

Fundusz osiąga ekspozycję na wiele rynków akcji, obligacji, a także licznych surowców, jak metale, czy surowce energetyczne poprzez lokowanie aktywów w tytuły uczestnictwa funduszu Superfund Red Sicav. Krótkoterminowa strategia funduszu ma na celu przynoszenie zysków w każdym otoczeniu rynkowym, niezależnie od średnio i długoterminowych trendów i bez względu na to, czy na rynkach panuje tendencja wzrostowa czy spadkowa.

Sprawdź wyniki szczegółowe
Podstawowe informacje
Typ funduszu specjalistyczny otwarty
Kategoria inne
Podkategoria absolutnej stopy zwrotu
Region inwestowania Polska
Waluta PLN
Rozpoczęcie działalności 2005.12.13
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej
Poczatkowa wartość jednostki 1002,12 PLN
Minimalna pierwsza wpłata 40000,00 EUR
Minimalna kolejna wpłata 500,00 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna
4,50%
Opłaty bieżące
(w tym za zarządzanie)
9,73%
Opłata za wynik
0,00%
Częstotliwość wyceny każdy dzień roboczy
Informacje dodatkowe

Pierwsza wpłata - równowartość 40 000 EUR dla klientów indywidualnych, a dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej 500 PLN

Fundusz dostępny w ramach parasola Superfund.

Do SUPERFUND SFIO należą:
SUPERFUND Akcji
SUPERFUND GREEN
SUPERFUND GoldFund
SUPERFUND GoldFuture
SUPERFUND Spokojna Inwestycja Plus
SUPERFUND RED

Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy zawarta jest w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów danego Funduszu, znajdujących się w Karcie funduszu w zakładce Dokumenty.

Widok zawartości stron