Nawigacja okruszkowa

Ścieżki nawigacji

Karta funduszu

SUPERFUND GoldFuture - wiadomości fundusz parasolowy

  • 2017.11.06 Superfund GoldFuture

Superfund GoldFuture

Fundusz Superfund GoldFuture stanowi unikalną ofertę na rynku. Jest połączeniem inwestycji w złoto oraz strategii managed futures oferowanej przez fundusze z grupy Superfund. Portfel funduszu posiada 100% ekspozycję na cenę złota, co zapewnia ochronę przed inflacją oraz negatywnymi skutkami wydarzeń geopolitycznych, natomiast dołączenie strategii managed futures pozwala wygenerować dodatnie stopy zwrotu nawet gdy cena złota pozostaje na niezmiennym poziomie lub wręcz spada.

Strategia managed futures bazuje na automatycznym systemie podążającym za trendami na wielu rynkach. W rezultacie klient otrzymuje produkt nieskorelowany z innymi klasami aktywów, który pozwala zarabiać nawet w czasie spadków na rynkach. Strategia managed futures przyczynia się dodatkowo do ograniczenia negatywnego wpływu korekt na rynku szlachetnego kruszcu. Świadczy to o korzyściach płynących z podwójnej eskpozycji funduszu, która pozwala maksymalizować zysk jak i ograniczać ryzyko. Lepsza dywersyfikacja pozwala na ograniczenie strat, co jest kluczowym elementem udanej strategii inwestycyjnej. Poniżej przedstawione zostało porównanie funduszu Superfund GoldFuture z notowaniami złota. Jak widać korelacja pomiędzy funduszem a złotem w tym roku jest znacząca; wynosi 0,82.

Wykres 1. Notowania Superfund GoldFuture oraz złota od początku roku do 17.10.2017

Wynik funduszu na tle ceny złota zostały przedstawione w poniższej tabeli.

  YTD Od początku 2013 5 lat
Superfund GoldfFuture 21,00% -26,11% -35,12%
Złoto 11,99% -23,33% -26,60%

Tabela 1. Opracowanie własne; dane na 17.10.2017

W dłuższym okresie (5 lat i od początku roku 2013), podobnie jak w przedstawionym powyżej roku 2017, widać dużą zależność pomiędzy wynikami funduszu i złota.

Rok 2017 jest dla funduszu bardzo udany, co ma swoje odzwierciedlenie w osiągniętej stopie zwrotu. Jest to dobrze widocznie również w przypadku zestawienia wyników funduszu Superfund GoldFuture z innymi funduszami z ekspozycją na rynek złota. Wyniki funduszu w porównaniu do grupy porównawczej oraz złota w różnych okresach roku 2017 zostały przedstawione poniżej.

  1M 3M 6M YTD
Superfund GoldFuture 3,46% 14,65% 10,42% 21,00%
Średnia dla grupy* -1,76% 4,53% -1,67% 7,56%
Złoto -2,66% 4,11% -0,13% 11,99%

Tabela 2. Opracowanie własne; dane na 17.10.2017
*Średnia dla grupy porównawczej z segmentu rynku surowców metali szlachetnych obliczona na podstawie danych z serwisu Analizy Online

Tegoroczne bardzo dobre wyniki to konsekwencja wzrostów na rynku złota, jak i również skuteczności strategii managed futures. W rezultacie od początku roku fundusz wypracował stopę zwrotu na poziomie 21,00%, powyżej stopy zwrotu z inwestycji w złoto, jak i znacznie powyżej tradycyjnych funduszy z ekspozycją na rynek żółtego kruszcu. Inne fundusze dające możliwość posiadania ekspozycji na złoto w dużej części osiągają to poprzez kupowanie akcji spółek wydobywczych, co zwiększa zależność ich wyników od aktualnie panującej koniunktury na giełdzie. Superfund GoldFuture poprzez bezpośrednią inwestycję w złoto jest więc od tego niezależny. Niższa korelacja pomiędzy składnikami portfela lepiej dywersyfikuje ryzyko inwestycyjne, co ma kluczowe znaczenie podczas budowy portfela inwestycyjnego.


Perspektywy rynku złota
 

W tym roku cena złota rośnie z uwagi na kilka czynników. Po pierwsze obserwujemy rosnącą inflację, zarówno  w USA jak i w Polsce wrześniowa inflacja wzrosła o 2,20% rdr. Inwestorzy dostrzegając postępujące przyśpieszenie cen coraz chętniej lokują środki w złoto aby chronić realną wartość posiadanych środków. Dodatkowo, obecna presja inflacyjna nakręca spiralę oczekiwań inwestorów, co do dalszego wzrostu cen surowców. Po drugie mamy do czynienia z wieloma wydarzeniami powodującymi wzrost niepewności na rynkach takich jak napięcia na linii Stany Zjednoczone – Korea Północna, ryzyko polityczne w wielu krajach europejskich, czy także niepewność co do dalszej polityki Donalda Trumpa. Potencjalna eskalacja tych problemów przyczyni się do dalszego wzrostu notowań szlachetnego kruszcu. Biorąc powyższe czynniki pod uwagę, wydaje się, iż perspektywy dla rynku złota są w dalszym ciągu pozytywne.
 

Zobacz kartę funduszu Superfund GoldFuture »

autor: Superfund TFI
Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy zawarta jest w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów danego Funduszu, znajdujących się w Karcie funduszu w zakładce Dokumenty.

Widok zawartości stron