Nawigacja okruszkowa

Ścieżki nawigacji

Karta funduszu

SUPERFUND Spokojna Inwestycja - wiadomości fundusz parasolowy

Superfund Płynnościowy i Superfund Pieniężny czyli solidne fundusze gotówkowo-pieniężne od Superfund TFI

Superfund Płynnościowy został utworzony w październiku 2007 roku jako relatywnie bezpieczny, a zarazem płynny (codzienna wycena) produkt dla zamożnych klientów oczekujących minimalnej zmienności i stopy zwrotu wyższej niż z tradycyjnych lokat bankowych, natomiast Superfund Pieniężny powstał w grudniu 2013 roku jako alternatywne rozwiązanie o bardzo zbliżonej polityce inwestycyjnej, dedykowane dla klientów inwestujących mniejsze kwoty (od 100 zł).

Oba fundusze rekomendowane są przede wszystkim dla konserwatywnych klientów indywidualnych oraz inwestorów instytucjonalnych nastawionych na stabilny zwrot z zainwestowanego kapitału. Unikalna na polskim rynku konstrukcja i filozofia zarządzania Superfund Płynnościowego już od 10 lat pozwala osiągać ponadprzeciętne wyniki, dzięki czemu fundusz plasuje się na pierwszym miejscu pod względem stopy zwrotu w swojej grupie porównawczej (ponad 59%). Strategia sprawdza się również w przypadku Superfund Pieniężnego, którego stopa zwrotu od uruchomienia w grudniu 2013 roku wyniosła prawie 12%, co plasuje go w ścisłej czołówce wśród polskich funduszy gotówkowych i pieniężnych.


Filozofia zarządzania


Jak wszystkie fundusze gotówkowe i pieniężne, Superfund Płynnościowy oraz Superfund Pieniężny inwestują przede wszystkim w skarbowe oraz nieskarbowe dłużne papiery wartościowe o krótkim terminie do wykupu lub zmiennym oprocentowaniu. Dodatkowym, ale bardzo istotnym elementem portfela tworzącym przewagę konkurencyjną jest szerokie wykorzystanie jednostek uczestnictwa najlepszych funduszy inwestujących na rynku długu zarówno skarbowego, jak i korporacyjnego (zarówno polskich, jak i zagranicznych). Taka filozofia zarządzania daje 3 fundamentalne korzyści.

Po pierwsze, elastyczność struktury portfela – dzięki wykorzystywaniu elementu inwestowania w inne fundusze Superfund w łatwy sposób mogą przeważać lub niedoważać obligacje skarbowe bądź korporacyjne w portfelu. Jest to szczególnie istotne na polskim rynku obligacji przedsiębiorstw, gdzie z uwagi na niską płynność trudno jest w krótkim czasie zwiększać lub zmniejszać zaangażowanie w oparciu jedynie o inwestycje bezpośrednie.

Po drugie, dywersyfikacja ryzyka – inwestując w inne fundusze dłużne uzyskujemy zdecydowanie większe rozproszenie ryzyka. Posiadając pośrednią ekspozycję na danego emitenta znacząco ograniczamy wpływ zmiany cen pojedynczej obligacji na wynik funduszu. Dodatkowo nawet w przypadku bankructwa danego emitenta niskie faktyczne zaangażowanie powoduje, że wpływ na wynik funduszu jest znikomy.


Po trzecie, ponadprzeciętna płynność na tle grupy porównawczej – część portfela ulokowana w funduszach inwestycyjnych charakteryzuje się wysoką płynnością, dzięki czemu nie ma potrzeby utrzymywać dużego salda niskooprocentowanych depozytów lub znacznego zaangażowania w obligacje skarbowe, gdy ich wyceny są nieatrakcyjne, tylko z uwagi na potrzeby płynnościowe. Dodatkowo wykorzystanie innych funduszy pozwala nam zwiększać zaangażowanie na sektor obligacji korporacyjnych bez uszczerbku dla płynności lokat. Jest to szczególnie ważne dla klientów, dla których wysoka płynność inwestycji jest równie ważna, jak osiągane stopy zwrotu.

Skład portfela Superfund Płynnościowego (dane na 30 czerwca 2017):

  • Obligacje skarbowe o zmiennym oprocentowaniu 17,3%
  • Obligacje korporacyjne 40,7%
  • Fundusze inwestycyjne (polskie i zagraniczne) 40,2%
  • Inne (w tym gotówka) 1,8%


Skład portfela Superfund Pieniężnego (dane na 30 czerwca 2017):

  • Obligacje skarbowe o zmiennym oprocentowaniu 52,6%
  • Obligacje korporacyjne 30,7%
  • Fundusze inwestycyjne (polskie i zagraniczne) 13,9%
  • Inne (w tym gotówka) 2,8%


Wyniki funduszy


I. Od powstania – 10 lat Superfund Płynnościowego, prawie 4 lata Superfund Pieniężnego

Dotychczasowa historia Superfund Płynnościowego dowodzi skuteczności przyjętej polityki inwestycyjnej. Przez 10 lat od powstania Superfund Płynnościowy uzyskiwał dodatnią stopę zwrotu w każdym kwartale kalendarzowym, a jego wynik w kolejnych latach kształtował się wyraźnie powyżej średniej rentowności konkurencyjnych produktów.


Roczne stopy zwrotu Superfund Płynnosciowy, Superfund Pieniężny oraz średnia grupy:

*wynik do 17 października 2017
Źródło: Bloomberg, Analizy Online, opracowanie własne


Co warte podkreślenia, konsekwentna realizacja strategii w Superfund Płynnościowym pozwoliła osiągnąć najlepszą stopę zwrotu za ostatnie 10 lat spośród wszystkich polskich funduszy gotówkowych i pieniężnych (średnia roczna stopa zwrotu 4,76%). Również w krótszym horyzoncie inwestycyjnym wyniki obu funduszy prezentują się bardzo korzystnie – w prawie 4-letnim okresie od uruchomienia Superfund Pieniężny przyniósł 11,89% zysku, a Superfund Płynnościowy w tym samym czasie aż 13,16% (średnia dla grupy 8,40%), co daje im, odpowiednio, 6. i 3. miejsce spośród 36 działających w tym okresie polskich funduszy gotówkowych i pieniężnych.

Stopa zwrotu w okresie: Superfund Płynnościowy Superfund Pieniężny Średnia dla grupy
10 lat
17-10-2007 - 17-10-2017
59,33% - 40,84%
5 lat
17-10-2012 - 17-10-2017
20,39% - 13,28%
Od uruchomienia Superfund Pieniężnego
09-12-2013 - 17-10-2017
13,16% 11,89% 8,40%

Źródło: obliczenia własne na podstawie danych portalu Analizy Online.


II. Wynik w 2017 roku

Patrząc z perspektywy osiągniętej stopy zwrotu, bieżący rok również możemy uznać za bardzo udany – Superfund Pieniężny zarobił dotychczas 3,41%, natomiast wartość jednostki uczestnictwa Superfund Płynnościowego wzrosła o 3,29% (średnia grupy 2,23%), co daje im odpowiednio 4 i 5 miejsce w liczącej 48 funduszy grupie.

Stopa zwrotu w okresie: Superfund Pieniężny Superfund Płynnościowy Średnia dla grupy
YTD
30-12-2016 - 17-10-2017
3,41% 3,29% 2,23%

Źródło: obliczenia własne na podstawie danych portalu Analizy Online.
 

Zobacz kartę funduszu Superfund Płynnościowy »

Zobacz kartę funduszu Superfund Pieniężny »

autor: Superfund TFI
Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy zawarta jest w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów danego Funduszu, znajdujących się w Karcie funduszu w zakładce Dokumenty.

Widok zawartości stron