Pasek nawigacji Pasek nawigacji

Karta funduszu Karta funduszu

SUPERFUND Alternatywny fundusz parasolowy

Podstawowe statystyki
Cena jednostki (PLN) 95,88
Cena jednostki min/max 1M (PLN) 99,68/101,29
Stopa zwrotu od początku działalności -0,15%
Stopa zwrotu (bieżący rok) -4,34%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) +4,01%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) -19,45%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat)
Wartość aktywów 5 mln
Rating
Data aktualizacji oceny 2018.05
Ocena
Ryzyko
Data aktualizacji Ryzyka 2018.05
Rekomendowany okres inwestycji minimum 3 lata
Profil Inwestora

Dla inwestorów oczekujących wyskokich zysków i akceptujących wysoki poziom ryzyka.

Polityka inwestycyjna

Subfundusz Superfund Alternatywny realizuje swój cel inwestycyjny poprzez nabywanie aktywów, pozwalających osiągać dodatnie stopy zwrotu niezależnie od aktualnej koniunktury na jednym rodzaju rynku. Głównym kryterium alokacji aktywów Superfund Alternatywny w poszczególne kategorie lokat będzie możliwość osiągnięcia dodatnich stóp zwrotu w każdych warunkach rynkowych, w szczególności w momentach spadków na rynkach akcji lub obligacji. Dodatkowo Subfundusz będzie uwzględniał wpływ poszczególnych kategorii lokat na poziom dywersyfikacji całego portfela inwestycyjnego Subfunduszu oraz poziom korelacji kategorii lokat z akcjami i obligacjami.

Sprawdź wyniki szczegółowe
Podstawowe informacje
Typ funduszu specjalistyczny otwarty
Kategoria inne
Podkategoria absolutnej stopy zwrotu
Region inwestowania Polska
Waluta PLN
Rozpoczęcie działalności 2013.12.10
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej
Poczatkowa wartość jednostki 100,12 PLN
Minimalna pierwsza wpłata 100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata 100,00 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna
4,50%
Opłaty bieżące
(w tym za zarządzanie)
10,70%
Opłata za wynik
brak
Częstotliwość wyceny każdy dzień roboczy
Informacje dodatkowe

Fundusz dostępny w ramach parasola Superfund SFIO Portfelowy.

Do Superfund SFIO Portfelowy należą:
Superfund SFIO Akcyjny

Superfund SFIO Alternatywny

Superfund SFIO Obligacyjny

Superfund SFIO Pieniężny

Widok zawartości stron Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy zawarta jest w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów danego Funduszu, znajdujących się w Karcie funduszu w zakładce Dokumenty.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron