Nawigacja okruszkowa
Karta funduszu

SUPERFUND Alternatywny fundusz parasolowy

Podstawowe statystyki
Cena jednostki (PLN) 88,70
Cena jednostki min/max 1M (PLN) 88,36/103,23
Stopa zwrotu od początku działalności -6,55%
Stopa zwrotu (bieżący rok) -1,13%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) -21,19%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +13,19%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat) -2,66%
Wartość aktywów 13 mln
Rating
Data aktualizacji oceny 2022.05
Ocena
Ryzyko
Data aktualizacji Ryzyka 2022.05
Rekomendowany okres inwestycji minimum 3 lata

Profil Inwestora

Dla inwestorów oczekujących wyskokich zysków i akceptujących wysoki poziom ryzyka.

Polityka inwestycyjna

Subfundusz realizuje cel inwestycyjny poprzez inwestowanie Aktywów Subfunduszu w aktywa, pozwalające osiągać dodatnie stopy zwrotu niezależnie od aktualnej koniunktury na jednym rodzaju rynku. Głównym kryterium alokacji aktywów Subfunduszu w poszczególne kategorie lokat będzie możliwość osiągnięcia dodatnich stóp zwrotu w każdych warunkach rynkowych, w szczególności w momentach spadków na rynkach akcji lub obligacji. Subfundusz będzie inwestował głównie w zbywalne papiery wartościowe, tytuły uczestnictwa oraz instrumenty rynku pieniężnego i ich ekwiwalenty. Subfundusz w celu sprawnego zarządzania portfelem oraz ograniczania ryzyka może wykorzystywać wystandaryzowane oraz niewystandaryzowane instrumenty pochodne. Subfundusz może również posiadać depozyty oprocentowane, denominowane w różnych walutach, w celu maksymalizacji wartości aktywów, które nie zostały bezpośrednio zainwestowane w inne składniki lokat.

Sprawdź wyniki szczegółowe
Podstawowe informacje
Typ funduszu specjalistyczny otwarty
Kategoria inne
Podkategoria absolutnej stopy zwrotu
Region inwestowania zagranica
Waluta PLN
Rozpoczęcie działalności 2013.12.10
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej
Początkowa wartość jednostki 100,12 PLN
Minimalna pierwsza wpłata 100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata 100,00 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna
4,50%
Opłaty bieżące
(w tym za zarządzanie)
3,87%
Opłata za wynik
brak
Częstotliwość wyceny każdy dzień roboczy
Widok zawartości stron

Informacja o ryzyku:

Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.

 

 
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.

DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, znajdujących w zakładce Dokumenty.

Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.

Widok zawartości stron