Nawigacja okruszkowa

Ścieżki nawigacji

Karta funduszu

SUPERFUND Alternatywny - portfel funduszu fundusz parasolowy

Skład portfela
* Prezentacja przykładowa. Bieżący skład portfela jest dostosowywany do aktualnej sytuacji rynkowej.
Zarządzający

Filip Nowicki (od 02.2015)
Aleksander Szymerski (od 05.2017)

Wskaźniki
Średnioroczna stopa zwrotu od początku działalności +0,66%
Zmienność rocznych stóp zwrotu +20,40%
Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy zawarta jest w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów danego Funduszu, znajdujących się w Karcie funduszu w zakładce Dokumenty.

Widok zawartości stron