Nawigacja okruszkowa
Karta funduszu

SUPERFUND Alternatywny - wyniki fundusz parasolowy

Skumulowana stopa zwrotu
Procentowe miesięczne stopy zwrotu
Procentowe miesięczne stopy zwrotu
Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru Rok
2013 +6,96% +6,96%
2014 -5,04% +5,40% -3,74% -2,23% +1,42% +0,72% -0,99% +6,40% +2,04% -2,02% +9,64% -1,79% +9,11%
2015 +6,07% +2,86% -0,99% +4,90% -6,27% -4,59% +3,65% -5,67% -2,71% +2,70% +2,93% -0,61% +1,27%
2016 -0,39% +1,20% -3,81% -7,59% -2,61% -1,25% +2,90% -1,92% -3,88% -5,12% -2,93% +0,70% -22,46%
2017 +2,52% +1,35% -0,03% -0,48% +1,35% -0,80% +1,90% -0,25% -0,35% +6,03% +1,30% +0,75% +13,91%
2018 +7,65% -8,67% -1,31% -1,63% +0,22% -5,81% +1,34% -0,96% -4,53% -11,16% -0,27% -2,51% -25,44%
2019 +4,25% +2,04% +0,21% +0,17% -0,65% +0,70% -0,30% -1,23% -0,82% -0,49% +0,62% +0,28% +4,76%
2020 +1,89% -7,59% -2,52% +39,39% -0,25% +6,12% +10,75% -0,94% -8,76% -3,24% -6,61% +8,50% +32,90%
2021 -3,13% -6,50% +1,97% +5,22% +12,60% -12,72% +1,71% -6,60% -8,77% +7,02% -0,83% -0,70% -12,78%
2022 -5,46% +11,78% +12,78% -8,65% -9,19% -13,13% -2,67% -8,95% +4,35% -0,11% +13,33% +1,00% -9,18%
2023 +10,07% -14,43% +15,69% +0,43% -7,16% -3,88% +4,50% -5,80% -9,60% +5,76% +9,90% -0,15% +0,85%
2024 -11,28% -8,14% +22,70% +5,56% +8,85% -5,05% +9,09%
Kroczące stopy zwrotu (12 miesięcy)
Kroczące stopy zwrotu (3 lata)
Kroczące stopy zwrotu (5 lat)
Kroczące stopy zwrotu (10 lat)
Wskaźniki ryzyka Opis wskaźników ryzyka
Roczna zmienność +24,42%
Średniomiesięczna stopa zwrotu od początku działalności -0,05%
Miesięczna zmienność +7,05%
VAR99 -16,38%
Maksymalna miesięczna strata -14,43%
Maksymalny miesięczny zysk +39,39%
Beta (do WIG20) +0,40
Beta podczas spadków (do WIG20)
Maksymalne obsunięcie (miesięcznie) -46,66%
Procent mies. ze stratą +55,12%
Wskaźnik Sharpe'a
Wskaźnik CALMAR +0,01
Stopy zwrotu Opis wsaźników ogólnych
Stopa zwrotu od początku działalności -5,56%
Stopa zwrotu (bieżący rok) +9,09%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) +12,67%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) -8,74%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) +13,59%
Stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) -8,24%
Średnioroczne stopy zwrotu Opis wskaźników ogólnych
Średnioroczna stopa zwrotu od początku działalności -0,54%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) -3,00%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) +2,59%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) -0,85%
Rozkład miesięcznych stóp zwrotu
Obsunięcie (dane miesięczne)
Ryzyko / Zysk
Stress test
Widok zawartości stron

Informacja o ryzyku:

Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.

 

 
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.

DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, znajdujących w zakładce Dokumenty.

Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.

Widok zawartości stron