Nawigacja okruszkowa
Karta funduszu

Generali Korona Dochodowy fundusz parasolowy

Podstawowe statystyki
Cena jednostki (PLN) 236,48
Cena jednostki min/max 1M (PLN) 234,88/235,79
Stopa zwrotu od początku działalności +371,58%
Stopa zwrotu (bieżący rok) +3,02%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) +3,02%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +8,89%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat) +16,20%
Wartość aktywów 5 mld
Rating
Data aktualizacji oceny 2020.12
Ocena
Ryzyko
Data aktualizacji Ryzyka 2020.12
Rekomendowany okres inwestycji minimum 6 miesięcy

Profil Inwestora

Subfundusz Generali Korona Dochodowy skierowany jest do inwestorów, którzy:
• chcą lokować nadwyżki finansowe w krótkoterminowe papiery dłużne i inne instrumenty polskiego rynku pieniężnego,
• są zainteresowani zdywersyfikowanym i elastycznym portfelem gotówkowym oraz inwestycją o wysokiej płynności,
• doceniają profesjonalne zarządzanie.

Polityka inwestycyjna

Generali Korona Dochodowy jest subfunduszem papierów dłużnych. Subfundusz inwestuje środki głównie w instrumenty dłużne, w przypadku których wysokość oprocentowania jest ustalana dla okresów nie dłuższych niż 397 dni lub czas pozostający do wykupu nie przekracza 397 dni. Subfundusz lokuje środki zarówno w instrumenty dłużne emitowane przez rządy państw jak i przedsiębiorstwa. Subfundusz inwestuje głównie w Polsce i regionie Europy Środkowo - Wschodniej. Subfundusz w celu zabezpieczenia ryzyka walutowego może zawierać umowy, których przedmiotem są instrumenty pochodne.
Sprawdź wyniki szczegółowe
Podstawowe informacje
Typ funduszu otwarty
Kategoria dłużne krótkoterminowe
Podkategoria dłużne krótkoterminowe uniwersalne
Region inwestowania Polska
Waluta PLN
Rozpoczęcie działalności 1997.03.01
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej 2013.11.13
Poczatkowa wartość jednostki 50,00 PLN
Minimalna pierwsza wpłata 100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata 100,00 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna
5,00%
Opłaty bieżące
(w tym za zarządzanie)
1,08%
Opłata za wynik
5% w przypadku, gdy uzyskana stopa zwrotu subfunduszu w okresie rozliczeniowym będzie wyższa niż stopa zwrotu z kapitału ulokowanego na okres rozliczeniowy po stawce WIBID 3M z końca poprzedzającego okresu rozliczeniowego. Kwartalny okres rozliczeniowy.
Częstotliwość wyceny każdy dzień roboczy GPW
Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy zawarta jest w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów danego Funduszu, znajdujących się w Karcie funduszu w zakładce Dokumenty.

Widok zawartości stron