Nawigacja okruszkowa

Ścieżki nawigacji

Karta funduszu

Generali Korona Dochodowy fundusz parasolowy

Podstawowe statystyki
Cena jednostki (PLN) 228,90
Cena jednostki min/max 1M (PLN) 226,92/228,60
Stopa zwrotu od początku działalności +357,20%
Stopa zwrotu (bieżący rok) -0,12%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) +2,31%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +7,88%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat) +12,89%
Wartość aktywów 5 mld
Rating
Data aktualizacji oceny 2020.05
Ocena
Ryzyko
Data aktualizacji Ryzyka 2020.05
Rekomendowany okres inwestycji minimum 6 miesięcy

Profil Inwestora

Subfundusz Generali Korona Dochodowy skierowany jest do inwestorów, którzy:
• chcą lokować nadwyżki finansowe w krótkoterminowe papiery dłużne i inne instrumenty polskiego rynku pieniężnego,
• są zainteresowani zdywersyfikowanym i elastycznym portfelem gotówkowym oraz inwestycją o wysokiej płynności,
• doceniają profesjonalne zarządzanie.

Polityka inwestycyjna

Celem subfunduszu jest ochrona realnej wartości jego aktywów. Subfundusz inwestuje w instrumenty rynku pieniężnego, takie jak bony skarbowe, krótkoterminowe lokaty bankowe oraz dłużne papiery wartościowe o terminie wykupu nieprzekraczającym roku lub których wysokość oprocentowania jest ustalana dla okresów nie dłuższych niż rok, charakteryzujące się wysokim bezpieczeństwem oraz niskimi wahaniami wartości. Udział pozostałych kategorii lokat musi być niższy niż 30% wartości aktywów. Lokaty są dokonywane przede wszystkim na podstawie bieżącej oceny i prognoz rozwoju sytuacji makroekonomicznej kraju emitenta papierów wartościowych oraz ich wpływu na kształtowanie się rynkowych stóp procentowych

Sprawdź wyniki szczegółowe
Podstawowe informacje
Typ funduszu otwarty
Kategoria dłużne krótkoterminowe
Podkategoria dłużne krótkoterminowe uniwersalne
Region inwestowania Polska
Waluta PLN
Rozpoczęcie działalności 1997.03.01
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej 2013.11.13
Poczatkowa wartość jednostki 50,00 PLN
Minimalna pierwsza wpłata 100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata 100,00 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna
5,00%
Opłaty bieżące
(w tym za zarządzanie)
1,08%
Opłata za wynik
5% w przypadku, gdy uzyskana stopa zwrotu subfunduszu w okresie rozliczeniowym będzie wyższa niż stopa zwrotu z kapitału ulokowanego na okres rozliczeniowy po stawce WIBID 3M z końca poprzedzającego okresu rozliczeniowego. Kwartalny okres rozliczeniowy.
Częstotliwość wyceny każdy dzień roboczy GPW
Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy zawarta jest w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów danego Funduszu, znajdujących się w Karcie funduszu w zakładce Dokumenty.

Widok zawartości stron