Pasek nawigacji Pasek nawigacji

Karta funduszu Karta funduszu

UNIKorona Obligacje fundusz parasolowy

Skład portfela
* Struktura portfela funduszu na dzień 30.12.2015 r.
Zarządzający

Dariusz Lasek (od 01-2002)

Wskaźniki
Średnioroczna stopa zwrotu od początku działalności +6,86%
Zmienność rocznych stóp zwrotu +3,35%

Widok zawartości stron Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy zawarta jest w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów danego Funduszu, znajdujących się w Karcie funduszu w zakładce Dokumenty.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron