Nawigacja okruszkowa
Karta funduszu

Generali Korona Akcje - wiadomości fundusz parasolowy

Nagrody ALFA dla najlepszych funduszy

W połowie lutego serwis Analizy Online ogłosił  nominowane fundusze do nagrody Alfa.
Alfa to nagroda przyznawana przez Analizy Online dla najlepszego funduszu inwestycyjnego w minionym roku kalendarzowym w jednej z 8 najpopularniejszych grup funduszy. Kryterium wyboru bazuje na analizie ilościowej, która skupia się na ocenie efektywności (mierzonej poprzez wskaźnik information ratio). Z uwagi na charakter nagrody (Alfa za konkretny rok) największe znaczenie mają wyniki osiągnięte przez fundusz w ostatnim roku, ale nie bez wpływu na ostateczny rezultat pozostają też stopy zwrotu i ich zmienność z lat poprzednich.

Spośród wszystkich 24 nominowanych funduszy inwestycyjnych na platformie bossafund.pl dostępnych jest
aż 18
. Przy zakupie jednostek uczestnictwa funduszy na platformie bossafund.pl klient nie ponosi opłat manipulacyjnych.

Nominowane są fundusze w 8 poszczególnych kategoriach:

- akcji polskich:

- akcji polskich małych i średnich spółek:

- polskich papierów dłużnych:

- polskich papierów korporacyjnych:

  • AGIO Kapitał (AGIO SFIO)
  • Arka BZ WBK Obligacji Korporacyjnych (Arka BZ WBK FIO)
  • Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych (Arka Prestiż SFIO)


- polskich papierów skarbowych:

- stabilnego wzrostu:

- zrównoważone:


- gotówkowe i pieniężne:


Dodatkowo kapituła przyznaje nagrodę Alfa dla TFI z najwyżej ocenionymi funduszami (nominowani: Investors TFI, NN Investment Partners TFI, Union Investment TFI) oraz Alfa BESTSELLER dla dla detalicznego funduszu otwartego, który w minionym roku cieszył się największą popularnością mierzoną wielkością napływów netto najlepiej sprzedający się fundusz (nominowani: Investor Płynna Lokata (Investor FIO), PKO Skarbowy (Parasolowy FIO), UniKorona Pieniężny (UniFundusze FIO).


źródło: AnalizyOnline

Widok zawartości stron

Informacja o ryzyku:

Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.

 

 
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.

DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, znajdujących w zakładce Dokumenty.

Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.

Widok zawartości stron