Nawigacja okruszkowa

Ścieżki nawigacji

Karta funduszu

UniProfit Plus fundusz parasolowy

Podstawowe statystyki
Cena jednostki (PLN) 1799,05
Cena jednostki min/max 1M (PLN) 1794,47/1797,36
Stopa zwrotu od początku działalności +79,74%
Stopa zwrotu (bieżący rok) +0,81%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) +2,14%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +6,88%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat) +12,71%
Wartość aktywów 1 mld
Rating
Data aktualizacji oceny 2019.05
Ocena
Ryzyko
Data aktualizacji Ryzyka 2019.05
Rekomendowany okres inwestycji minimum 1 rok

Profil Inwestora

Subfundusz jest przeznaczony dla inwestorów instytucjonalnych, którzy:

  • chcą lokować nadwyżki finansowe w krótkoterminowe papiery dłużne i inne instrumenty rynku pieniężnego,
  • są zainteresowani zdywersyfikowanym i elastycznym portfelem gotówkowym oraz inwestycją o wysokiej płynności,
  • doceniają profesjonalne zarządzanie.

Polityka inwestycyjna

Fundusz, lokując aktywa subfunduszu, stosuje zasady i ograniczenia inwestycyjne dla funduszu inwestycyjnego zamkniętego. Środki pieniężne uczestników będą lokowane głównie w instrumenty rynku pieniężnego oraz krótkoterminowe dłużne papiery wartościowe emitowane przez przedsiębiorstwa i Skarb Państwa, przy czym instrumenty kwalifikowalne jako lokaty funduszy rynku pieniężnego nie będą stanowić istotnego udziału. Udział pozostałych kategorii lokat musi być niższy niż 30% aktywów subfunduszu.
Sprawdź wyniki szczegółowe
Podstawowe informacje
Typ funduszu specjalistyczny otwarty
Kategoria dłużne krótkoterminowe
Podkategoria dłużne korporacyjne
Region inwestowania Polska
Waluta PLN
Rozpoczęcie działalności 2003.07.01
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej 2016.10.05
Poczatkowa wartość jednostki 1000,00 PLN
Minimalna pierwsza wpłata 40000,00 EUR
Minimalna kolejna wpłata 10000,00 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna
0,00%
Opłaty bieżące
(w tym za zarządzanie)
1,08%
Opłata za wynik
15% rocznie od wszystkich zysków osiągniętych przez subfundusz, których wysokość przekroczy poziom referencyjny o obowiązujący dla tych opłat, tj. WIBID 1M. Miesięczny okres rozliczeniowy.
Częstotliwość wyceny każdy dzień roboczy GPW
Informacje dodatkowe

Fundusz dostępny w ramach Parasola UniFundusze SFIO.

Do Parasola UniFundusze SFIO należą:
UniObligacje Aktywny
UniWIBID Plus

Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy zawarta jest w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów danego Funduszu, znajdujących się w Karcie funduszu w zakładce Dokumenty.

Widok zawartości stron