Nawigacja okruszkowa

Ścieżki nawigacji

Karta funduszu

Generali Akcje: Nowa Europa fundusz parasolowy

Podstawowe statystyki
Cena jednostki (PLN) 114,87
Cena jednostki min/max 1M (PLN) 112,01/115,72
Stopa zwrotu od początku działalności +12,45%
Stopa zwrotu (bieżący rok) -13,11%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) -9,91%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) -14,62%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat) +5,36%
Wartość aktywów 28 mln
Rating
Data aktualizacji oceny 2020.07
Ocena
Ryzyko
Data aktualizacji Ryzyka 2020.07
Rekomendowany okres inwestycji minimum 5 lat

Profil Inwestora

Generali Akcje: Nowa Europa skierowany jest do inwestorów, którzy:

  • chcą uczestniczyć w potencjale rozwijających się rynków Europy Centralnej i Wschodniej, tzw. emerging markets,
  • chcą ograniczyć ryzyko poprzez szeroką dywersyfi kację geograficzną,
  • są zainteresowani przejrzystą i płynną formą inwestycji,
  • doceniają profesjonalne zarządzanie.

Polityka inwestycyjna

Generali Akcje: Nowa Europa jest subfunduszem akcji. Subfundusz inwestuje głównie w akcje spółek z regionu Europy Środkowo - Wschodniej. Przedmiotem lokat subfunduszu mogą być także kwity depozytowe typu ADR lub GDR.
Sprawdź wyniki szczegółowe
Podstawowe informacje
Typ funduszu otwarty
Kategoria akcyjne
Podkategoria akcji uniwersalne
Region inwestowania zagranica
Waluta PLN
Rozpoczęcie działalności 2006.08.01
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej 2013.11.13
Poczatkowa wartość jednostki 100,00 PLN
Minimalna pierwsza wpłata 100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata 100,00 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna
5,00%
Opłaty bieżące
(w tym za zarządzanie)
5,78%
Opłata za wynik
25%, gdy uzyskana stopa zwrotu subfunduszu w okresie rozliczeniowym będzie wyższa niż stopa zwrotu z kapitału ulokowanego na okres rozliczeniowy po stawce dwukrotności WIBID 1Y z końca poprzedzającego okresu rozliczeniowego.
Częstotliwość wyceny każdy dzień roboczy GPW
Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy zawarta jest w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów danego Funduszu, znajdujących się w Karcie funduszu w zakładce Dokumenty.

Widok zawartości stron