Nawigacja okruszkowa
Karta funduszu

Generali Akcje: Nowa Europa - wyniki fundusz parasolowy

Skumulowana stopa zwrotu
Procentowe miesięczne stopy zwrotu
Procentowe miesięczne stopy zwrotu
Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru Rok
2006 +0,18% +3,33% -0,90% -1,69% +3,27% +5,02% +4,74% +14,58%
2007 +2,04% -1,11% +3,09% -1,80% +0,04% +4,80% +1,87% -2,39% +3,79% +2,87% -3,62% +2,07% +11,87%
2008 -13,96% +0,83% -6,42% +0,53% +9,32% -9,58% -10,92% -3,04% -19,75% -18,96% -11,24% +1,28% -59,27%
2009 -2,15% +1,66% +13,46% +12,66% +15,48% -5,58% -0,06% +3,88% +10,71% +4,21% -2,27% +4,80% +70,10%
2010 +1,15% -3,74% +9,48% +2,68% -2,79% -1,33% +0,58% -3,37% +1,15% +3,76% +5,66% +4,15% +17,85%
2011 +0,78% +2,67% +3,07% -3,51% -1,82% -0,92% +1,68% -12,09% -7,33% +10,37% +1,05% -6,85% -13,84%
2012 +8,51% +3,05% -3,53% -1,76% -8,54% +3,74% +4,02% +2,38% +0,39% +1,49% -0,86% +4,99% +13,54%
2013 +2,04% -1,89% +1,95% -3,04% +3,09% -8,21% -0,80% -5,04% +7,00% +3,64% -2,97% -10,09% -14,66%
2014 -6,47% +0,44% +6,23% +5,29% +7,67% -1,61% +3,36% +0,60% -4,42% +5,00% +2,90% -1,78% +17,39%
2015 +3,94% -0,44% +0,09% +1,61% +1,19% -3,08% +0,82% -5,30% -3,63% +6,37% +0,50% -2,46% -0,98%
2016 -1,91% +2,06% +6,45% +3,46% -3,27% -2,28% +1,12% +2,72% -0,77% +2,77% -1,28% +3,98% +13,33%
2017 +3,94% +1,43% +0,73% +2,28% +0,26% +1,53% +3,47% +2,60% +0,05% -0,33% -3,52% +2,91% +16,23%
2018 +3,74% -2,10% -3,66% -1,14% -1,14% -2,58% +3,37% -5,76% +2,64% -5,30% +1,02% -2,68% -13,28%
2019 +5,79% -0,48% +0,97% -0,45% -2,53% +2,78% +1,47% -1,90% +2,36% -1,39% +2,12% +2,53% +11,54%
2020 +1,36% -11,34% -17,13% +11,16% +2,14% +2,79% -0,03% -0,04% -3,07% -1,97% +13,08% +7,78% +0,59%
2021 -0,37% +0,64% +2,26% +0,28% +4,03% +0,11% +2,53% +3,66% +1,03% +3,22% -5,42% +12,25%
Kroczące stopy zwrotu (12 miesięcy)
Kroczące stopy zwrotu (3 lata)
Kroczące stopy zwrotu (5 lat)
Kroczące stopy zwrotu (10 lat)
Wskaźniki ryzyka Opis wskaźników ryzyka
Roczna zmienność +18,19%
Średniomiesięczna stopa zwrotu od początku działalności +0,20%
Miesięczna zmienność +5,25%
VAR99 -12,44%
Maksymalna miesięczna strata -19,75%
Maksymalny miesięczny zysk +15,48%
Beta (do WIG20) +0,56
Beta podczas spadków (do WIG20) +0,92
Maksymalne obsunięcie (miesięcznie) -60,79%
Procent mies. ze stratą +40,86%
Wskaźnik Sharpe'a +0,14
Wskaźnik CALMAR +0,04
Stopy zwrotu Opis wsaźników ogólnych
Stopa zwrotu od początku działalności +46,12%
Stopa zwrotu (bieżący rok) +12,25%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) +20,99%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +22,56%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) +32,01%
Stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) +50,95%
Średnioroczne stopy zwrotu Opis wskaźników ogólnych
Średnioroczna stopa zwrotu od początku działalności +2,48%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +7,02%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) +5,72%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) +4,19%
Rozkład miesięcznych stóp zwrotu
Obsunięcie (dane miesięczne)
Ryzyko / Zysk
Stress test
Widok zawartości stron

Informacja o ryzyku:

Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.

 

 
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.

DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, znajdujących w zakładce Dokumenty.

Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.

Widok zawartości stron