Nawigacja okruszkowa

Ścieżki nawigacji

Karta funduszu

Generali Obligacje: Nowa Europa fundusz parasolowy

Podstawowe statystyki
Cena jednostki (PLN) 203,58
Cena jednostki min/max 1M (PLN) 199,06/205,54
Stopa zwrotu od początku działalności +103,58%
Stopa zwrotu (bieżący rok) +2,96%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) +9,73%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +2,27%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat) +2,96%
Wartość aktywów 54 mln
Rating
Data aktualizacji oceny 2020.05
Ocena
Ryzyko
Data aktualizacji Ryzyka 2020.05
Rekomendowany okres inwestycji minimum 2 lata

Profil Inwestora

Generali Obligacje: Nowa Europa skierowany jest do inwestorów, którzy:
• charakteryzują się umiarkowanym profilem ryzyka,
• planują co najmniej 2-letni horyzont inwestycyjny,
• chcą redukować ryzyko inwestycyjne poprzez dywersyfikację geografi czną w regionie,
• chcą mieć przejrzystą, elastyczną formę inwestycji o wysokiej płynności,
• chcą mieć możliwość zmiany subfunduszu bez podatku od zysków.

Polityka inwestycyjna

Subfundusz inwestuje od 90% do 100% portfela w instrumenty rynku pieniężnego i obligacje emitowane przez kraje z Europy Środkowo-Wschodniej, obligacje korporacyjne i inne papiery dłużne emitowane przez podmioty, których siedziba mieści się w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, oraz inne papiery dłużne, nie wspominane powyżej. Uniwersum geograficzne subfunduszu to Polska, Czechy, Słowacja, Węgry, Turcja, Litwa, Łotwa, Estonia, Słowenia, Cypr, Kazachstan, Malta, Bułgaria, Rumunia, Ukraina, Macedonia, Chorwacja, Bośnia i Hercegowina, Serbia, Czarnogóra, Albania. Lokaty subfunduszu w papiery wartościowe są dokonywane przede wszystkim na podstawie bieżącej oceny i prognoz rozwoju sytuacji makroekonomicznej kraju emitenta papieru wartościowego oraz ich wpływu na kształtowanie się rynkowych stóp procentowych.

Sprawdź wyniki szczegółowe
Podstawowe informacje
Typ funduszu otwarty
Kategoria dłużne
Podkategoria dłużne skarbowe
Region inwestowania zagranica
Waluta PLN
Rozpoczęcie działalności 2007.11.01
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej 2013.11.13
Poczatkowa wartość jednostki 100,00 PLN
Minimalna pierwsza wpłata 100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata 100,00 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna
5,00%
Opłaty bieżące
(w tym za zarządzanie)
2,92%
Opłata za wynik
brak
Częstotliwość wyceny każdy dzień roboczy GPW
Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy zawarta jest w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów danego Funduszu, znajdujących się w Karcie funduszu w zakładce Dokumenty.

Widok zawartości stron