Nawigacja okruszkowa
Karta funduszu

Generali Akcje Wzrostu fundusz parasolowy

Podstawowe statystyki
Cena jednostki (PLN) 110,82
Cena jednostki min/max 1M (PLN) 100,14/111,44
Stopa zwrotu od początku działalności +10,32%
Stopa zwrotu (bieżący rok) +5,34%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) +7,12%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) -3,98%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat) +22,46%
Wartość aktywów 91 mln
Rating
Data aktualizacji oceny 2020.11
Ocena
Ryzyko
Data aktualizacji Ryzyka 2020.11
Rekomendowany okres inwestycji minimum 5 lat

Profil Inwestora

Subfundusz skierowany jest do inwestorów,którzy:
• chcą zyskiwać poprzez inwestycje w kilka sektorów o wysokim potencjale wzrostu jednocześnie i korzystać z możliwości, jakie daje unikalna strategia inwestycyjna (pierwszy subfundusz na polskim rynku, który nie ogranicza się tylko do jednego sektora),
• są zainteresowani aktywnym zarządzaniem pomiędzy sektorami,
• planują inwestować długoterminowo.

Polityka inwestycyjna

Generali Akcje Wzrostu jest subfunduszem akcji. Generali Akcje Wzrostu inwestuje głównie w akcje polskich emitentów. Subfundusz dobiera do portfela spółki, które w dłuższym okresie mogą stać się liderami swoich branż. Subfundusz może także inwestować w akcje spółek emitentów zagranicznych denominowanych w walutach obcych.
Sprawdź wyniki szczegółowe
Podstawowe informacje
Typ funduszu otwarty
Kategoria akcyjne
Podkategoria akcji uniwersalne
Region inwestowania zagranica
Waluta PLN
Rozpoczęcie działalności 2007.11.01
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej 2014.04.01
Poczatkowa wartość jednostki 100,00 PLN
Minimalna pierwsza wpłata 100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata 100,00 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna
5,00%
Opłaty bieżące
(w tym za zarządzanie)
3,33%
Opłata za wynik
22% wyniku netto ponad stopę referencyjną
Częstotliwość wyceny każdy dzień roboczy GPW
Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy zawarta jest w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów danego Funduszu, znajdujących się w Karcie funduszu w zakładce Dokumenty.

Widok zawartości stron