Nawigacja okruszkowa
Karta funduszu

Generali Akcje Wzrostu - wyniki fundusz parasolowy

Skumulowana stopa zwrotu
Procentowe miesięczne stopy zwrotu
Procentowe miesięczne stopy zwrotu
Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru Rok
2007 +4,56% +3,57% -2,99% +0,69% +5,77%
2008 -5,61% +5,94% -2,53% -4,08% -2,69% -8,56% -3,78% +0,53% -10,27% -21,70% -8,04% -3,53% -49,85%
2009 -5,54% -12,83% +6,37% +16,66% +2,09% +4,32% +9,96% +13,85% +0,79% -1,95% -2,44% +2,76% +34,95%
2010 -1,45% -1,30% +8,73% +1,19% -1,85% -4,16% +8,23% -1,23% +7,04% -0,87% -0,66% +0,41% +13,87%
2011 +1,18% +0,08% +1,41% +1,33% -0,75% -0,78% -3,11% -9,07% -9,69% +10,33% -7,16% -2,07% -18,24%
2012 +7,31% +0,55% -2,17% -3,13% -6,41% +8,04% +0,97% +2,77% +4,11% -0,01% +3,05% +5,23% +21,11%
2013 -0,50% +0,27% -2,74% -2,68% +7,53% -3,22% +5,90% +3,55% +2,72% +8,25% +0,84% -5,38% +14,34%
2014 -1,28% +4,07% -1,67% -0,50% +1,65% -2,15% -1,84% +1,82% +3,47% +0,09% +0,70% -3,04% +1,05%
2015 +3,54% +1,05% +0,99% +3,16% -0,97% -5,30% -0,89% -3,07% -2,62% +3,11% -2,01% -1,89% -5,21%
2016 -5,20% +3,16% +6,72% +1,00% -1,85% -4,22% +3,90% +3,34% +1,82% +2,01% -1,34% +5,33% +14,84%
2017 +6,32% +2,26% +0,52% +4,00% -0,91% +0,69% +0,60% +2,05% -0,06% -0,21% -2,52% +1,30% +14,65%
2018 +2,96% -3,48% -4,85% +2,33% -0,52% -4,66% +5,55% -1,43% -2,34% -7,80% +1,40% -0,60% -13,34%
2019 +3,02% +0,89% +0,28% +1,18% -3,43% +3,11% -0,49% -3,15% +1,02% -0,56% +0,47% +1,69% +3,85%
2020 +0,65% -10,44% -12,76% +12,86% +3,29% +4,02% +1,24% +3,78% -1,52% -4,55% +11,85% +5,67% +11,31%
2021 -0,20% +0,61% +2,68% +3,25% +5,29% +0,09% +2,74% +3,03% -1,82% +3,52% -3,97% +15,92%
Kroczące stopy zwrotu (12 miesięcy)
Kroczące stopy zwrotu (3 lata)
Kroczące stopy zwrotu (5 lat)
Kroczące stopy zwrotu (10 lat)
Wskaźniki ryzyka Opis wskaźników ryzyka
Roczna zmienność +17,09%
Średniomiesięczna stopa zwrotu od początku działalności +0,18%
Miesięczna zmienność +4,93%
VAR99 -11,67%
Maksymalna miesięczna strata -21,70%
Maksymalny miesięczny zysk +16,66%
Beta (do WIG20) +0,69
Beta podczas spadków (do WIG20) +0,78
Maksymalne obsunięcie (miesięcznie) -59,67%
Procent mies. ze stratą +45,61%
Wskaźnik Sharpe'a +0,12
Wskaźnik CALMAR +0,04
Stopy zwrotu Opis wsaźników ogólnych
Stopa zwrotu od początku działalności +35,14%
Stopa zwrotu (bieżący rok) +15,92%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) +22,50%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +33,20%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) +40,23%
Stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) +98,59%
Średnioroczne stopy zwrotu Opis wskaźników ogólnych
Średnioroczna stopa zwrotu od początku działalności +2,14%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +10,04%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) +7,01%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) +7,07%
Rozkład miesięcznych stóp zwrotu
Obsunięcie (dane miesięczne)
Ryzyko / Zysk
Stress test
Widok zawartości stron

Informacja o ryzyku:

Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.

 

 
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.

DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, znajdujących w zakładce Dokumenty.

Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.

Widok zawartości stron