Nawigacja okruszkowa

Ścieżki nawigacji

Karta funduszu

Generali Akcje Małych i Średnich Spółek fundusz parasolowy

Podstawowe statystyki
Cena jednostki (PLN) 99,48
Cena jednostki min/max 1M (PLN) 92,70/99,85
Stopa zwrotu od początku działalności -0,52%
Stopa zwrotu (bieżący rok) +2,02%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) +7,05%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) -11,73%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat) +0,16%
Wartość aktywów 103 mln
Rating
Data aktualizacji oceny 2020.05
Ocena
Ryzyko
Data aktualizacji Ryzyka 2020.05
Rekomendowany okres inwestycji minimum 5 lat

Profil Inwestora

Generali Akcje Małych i Średnich Spółek skierowany jest do inwestorów, którzy:
• chcą uczestniczyć w zyskach małych i średnich spółek,
• akceptują bardzo wysokie ryzyko – znacznie wyższe niż w przypadku funduszy akcyjnych, inwestujących w spółki o wysokiej kapitalizacji,
• planują co najmniej 5-letni horyzont inwestycyjny,
• są zainteresowani przejrzystą formą inwestycji o wysokiej płynności,
• chcą dokonywać zamiany subfunduszu pod parasolem bez podatku od zysków kapitałowych.

Polityka inwestycyjna

Subfundusz inwestuje minimum 70% aktywów w akcje małych i średnich spółek. Za „małe i średnie spółki” uważa się spółki, których akcje są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu, z wyjątkiem tych, których kapitalizacja rynkowa (tj. iloczyn ceny rynkowej akcji spółki oraz liczby wyemitowanych przez tę spółkę akcji) przekracza równowartość 5 mld euro w złotych. Do 30% aktywów inwestowanych jest w dłużne papiery wartościowe krótkoterminowe oraz instrumenty rynku pieniężnego. Aktywa subfunduszu mogą być lokowane w inne instrumenty finansowe w sposób dozwolony przepisami prawa i postanowieniami statutu subfunduszu. Lokaty subfunduszu w akcje i inne papiery wartościowe są dokonywane przede wszystkim na podstawie analizy fundamentalnej. Podstawowymi kryteriami analiz są rynkowe i technologiczne przewagi firm, jakość zarządzania przedsiębiorstwem, udział akcji w indeksach giełdowych oraz płynność akcji

Sprawdź wyniki szczegółowe
Podstawowe informacje
Typ funduszu otwarty
Kategoria akcyjne
Podkategoria akcji małych i średnich spółek
Region inwestowania Polska
Waluta PLN
Rozpoczęcie działalności 2007.11.01
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej 2013.11.13
Poczatkowa wartość jednostki 100,00 PLN
Minimalna pierwsza wpłata 100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata 100,00 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna
5,00%
Opłaty bieżące
(w tym za zarządzanie)
3,72%
Opłata za wynik
brak
Częstotliwość wyceny każdy dzień roboczy GPW
Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy zawarta jest w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów danego Funduszu, znajdujących się w Karcie funduszu w zakładce Dokumenty.

Widok zawartości stron