Pasek nawigacji Pasek nawigacji

Karta funduszu Karta funduszu

UniAkcje Małych i Średnich Spółek fundusz parasolowy

Skład portfela
* Alokacja sektorowa portfela akcyjnego na dzień 31.07.2018 r.
Zarządzający

Maciej Kik (od 03-2012)

Wskaźniki
Średnioroczna stopa zwrotu od początku działalności -0,72%
Zmienność rocznych stóp zwrotu +18,10%

Widok zawartości stron Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy zawarta jest w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów danego Funduszu, znajdujących się w Karcie funduszu w zakładce Dokumenty.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron