Nawigacja okruszkowa
Karta funduszu

Generali Oszczędnościowy fundusz parasolowy

Podstawowe statystyki
Cena jednostki (PLN) 129,23
Cena jednostki min/max 1M (PLN) 129,06/129,37
Stopa zwrotu od początku działalności +29,20%
Stopa zwrotu (bieżący rok) +0,86%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) +3,45%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +6,52%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat) +11,38%
Wartość aktywów 1 mld
Rating
Data aktualizacji oceny 2021.04
Ocena
Ryzyko
Data aktualizacji Ryzyka 2021.04
Rekomendowany okres inwestycji minimum 3 miesiące

Profil Inwestora

Subfundusz Generali Oszczędnościowy skierowany jest do inwestorów, którzy:

  • oczekują inwestycji o wysokiej płynności i stabilnym wzroście zysku, niezależnie od sytuacji na giełdzie,
  • poszukują alternatywy dla lokat bankowych,
  • chcą lokować nadwyżki finansowe w krótkoterminowe papiery dłużne oraz instrumenty rynku pieniężnego,
  • mają krótki horyzont inwestycyjny (do 1 roku).

Polityka inwestycyjna

Generali Oszczędnościowy jest subfunduszem papierów dłużnych korporacyjnych. Subfundusz inwestuje środki głównie w dłużne papiery wartościowe emitowane przez przedsiębiorstwa, w przypadku których wysokość oprocentowania jest ustalana dla okresów nie dłuższych niż 397 dni lub czas pozostający do wykupu nie przekracza 397 dni. Przedmiotem lokat subfunduszu mogą być także istrumenty dłużne emitowane przez rządy państw. Subfundusz może także inwestować w zagraniczne instrumenty dłużne oraz w celu zabezpieczania ryzyka walutowego zawierać umowy, których przedmiotem są instrumenty pochodne.
Sprawdź wyniki szczegółowe
Podstawowe informacje
Typ funduszu otwarty
Kategoria dłużne
Podkategoria dłużne korporacyjne
Region inwestowania Polska
Waluta PLN
Rozpoczęcie działalności 2012.02.01
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej 2016.11.05
Poczatkowa wartość jednostki 100,00 PLN
Minimalna pierwsza wpłata 100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata 100,00 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna
5,00%
Opłaty bieżące
(w tym za zarządzanie)
0,95%
Opłata za wynik
opłata nie jest pobierana
Częstotliwość wyceny każdy dzień roboczy GPW
Widok zawartości stron

 
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.

DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, znajdujących w zakładce Dokumenty.

Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.

Widok zawartości stron