Nawigacja okruszkowa

Ścieżki nawigacji

Karta funduszu

Generali Oszczędnościowy fundusz parasolowy

Podstawowe statystyki
Cena jednostki (PLN) 124,69
Cena jednostki min/max 1M (PLN) 124,38/124,59
Stopa zwrotu od początku działalności +24,53%
Stopa zwrotu (bieżący rok) +1,24%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) +1,94%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +6,76%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat) +11,44%
Wartość aktywów 2 mld
Rating
Data aktualizacji oceny 2019.08
Ocena
Ryzyko
Data aktualizacji Ryzyka 2019.08
Rekomendowany okres inwestycji minimum 3 miesiące

Profil Inwestora

Subfundusz Generali Oszczędnościowy skierowany jest do inwestorów, którzy:

  • oczekują inwestycji o wysokiej płynności i stabilnym wzroście zysku, niezależnie od sytuacji na giełdzie,
  • poszukują alternatywy dla lokat bankowych,
  • chcą lokować nadwyżki finansowe w krótkoterminowe papiery dłużne oraz instrumenty rynku pieniężnego,
  • mają krótki horyzont inwestycyjny (do 1 roku).

Polityka inwestycyjna

Generali Oszczędnościowy to subfundusz dłużny krótkoterminowy, który inwestuje w instrumenty dłużne o małej wrażliwości ceny na zmienność stóp procentowych: krótkoterminowe papiery skarbowe oraz bezpieczne dłużne instrumenty korporacyjne o zmiennym kuponie opartym na stawkach lokat na rynku międzybankowym lub na terminie zapadalności do 397 dni, przy czym instrumenty kwalifikowalne jako lokaty funduszy rynku pieniężnego nie będą stanowić istotnego udziału. Udział pozostałych kategorii lokat musi być niższy niż 30% wartości aktywów subfunduszu.

Sprawdź wyniki szczegółowe
Podstawowe informacje
Typ funduszu otwarty
Kategoria dłużne
Podkategoria dłużne korporacyjne
Region inwestowania Polska
Waluta PLN
Rozpoczęcie działalności 2012.02.01
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej 2016.11.05
Poczatkowa wartość jednostki 100,00 PLN
Minimalna pierwsza wpłata 100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata 100,00 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna
5,00%
Opłaty bieżące
(w tym za zarządzanie)
0,96%
Opłata za wynik
opłata nie jest pobierana
Częstotliwość wyceny każdy dzień roboczy GPW
Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy zawarta jest w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów danego Funduszu, znajdujących się w Karcie funduszu w zakładce Dokumenty.

Widok zawartości stron