Nawigacja okruszkowa
Karta funduszu

Generali Oszczędnościowy - wyniki fundusz parasolowy

Skumulowana stopa zwrotu
Procentowe miesięczne stopy zwrotu
Procentowe miesięczne stopy zwrotu
Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru Rok
2012 +0,22% +0,37% +0,49% +0,41% +0,38% +0,36% +0,45% +0,42% +0,48% +0,65% +0,69% +0,52% +5,58%
2013 +0,47% +0,36% +0,34% +0,38% +0,36% +0,25% +0,28% +0,24% +0,24% +0,25% +0,23% +0,24% +3,70%
2014 +0,25% +0,22% +0,25% +0,24% +0,25% +0,27% +0,28% +0,28% +0,30% +0,26% +0,22% +0,28% +3,15%
2015 +0,23% +0,20% +0,22% +0,21% +0,18% +0,18% +0,20% +0,15% +0,14% +0,14% +0,15% +0,11% +2,12%
2016 +0,15% +0,16% +0,13% +0,14% +0,17% +0,17% +0,16% +0,04% +0,19% +0,21% +0,13% +0,14% +1,79%
2017 +0,21% +0,18% +0,19% +0,17% +0,22% +0,19% +0,22% +0,21% +0,18% +0,22% +0,21% +0,19% +2,41%
2018 +0,28% +0,17% +0,19% +0,22% +0,19% +0,18% +0,18% +0,16% +0,16% +0,20% +0,17% +0,15% +2,30%
2019 +0,18% +0,16% +0,16% +0,18% +0,09% +0,12% +0,21% +0,14% +0,18% +0,19% +0,18% +0,26% +2,07%
2020 +0,40% +0,23% -1,60% +0,46% +0,26% +0,28% +0,21% +0,69% +0,32% +0,21% +0,25% +0,33% +2,03%
2021 +0,41% +0,18% +0,15% +0,12% -0,02% +0,12% +0,05% +0,24% +0,03% +1,29%
Kroczące stopy zwrotu (12 miesięcy)
Kroczące stopy zwrotu (3 lata)
Kroczące stopy zwrotu (5 lat)
Kroczące stopy zwrotu (10 lat)
Brak danych
Wskaźniki ryzyka Opis wskaźników ryzyka
Roczna zmienność +0,72%
Średniomiesięczna stopa zwrotu od początku działalności +0,22%
Miesięczna zmienność +0,21%
VAR99 -0,71%
Maksymalna miesięczna strata -1,60%
Maksymalny miesięczny zysk +0,69%
Beta (do WIG20) +0,01
Beta podczas spadków (do WIG20) +0,04
Maksymalne obsunięcie (miesięcznie) -1,61%
Procent mies. ze stratą +1,71%
Wskaźnik Sharpe'a +3,76
Wskaźnik CALMAR +1,68
Stopy zwrotu Opis wsaźników ogólnych
Stopa zwrotu od początku działalności +29,75%
Stopa zwrotu (bieżący rok) +1,29%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) +2,09%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +6,05%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) +11,03%
Stopa zwrotu (ostatnie 10 lat)
Średnioroczne stopy zwrotu Opis wskaźników ogólnych
Średnioroczna stopa zwrotu od początku działalności +2,71%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +1,98%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) +2,12%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 10 lat)
Rozkład miesięcznych stóp zwrotu
Obsunięcie (dane miesięczne)
Ryzyko / Zysk
Stress test
Widok zawartości stron

Informacja o ryzyku:

Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.

 

 
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.

DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, znajdujących w zakładce Dokumenty.

Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.

Widok zawartości stron