Nawigacja okruszkowa
Karta funduszu

Generali Akcje: Turcja fundusz parasolowy

Podstawowe statystyki
Cena jednostki (PLN) 51,20
Cena jednostki min/max 1M (PLN) 41,89/48,59
Stopa zwrotu od początku działalności -54,26%
Stopa zwrotu (bieżący rok) +0,66%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) +0,66%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) -29,87%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat) -24,01%
Wartość aktywów 27 mln
Rating
Data aktualizacji oceny 2020.12
Ocena
Ryzyko
Data aktualizacji Ryzyka 2020.12
Rekomendowany okres inwestycji 5 lat

Profil Inwestora

Subfundusz Generali Akcje: Turcja skierowany jest do inwestorów, którzy:

  • chcą uczestniczyć w zyskach rozwijającej się gospodarki tureckiej
  • chcą zdywersyfikować geograficznie swój portfel
  • mają długoterminowy horyzont inwestycyjny (min. 5 lat)
  • rozumieją bardzo wysokie ryzyko rynkowe i walutowe subfunduszu (inwestycja w lirach).

Polityka inwestycyjna

Generali Akcje: Turcja jest subfunduszem akcji tureckich. Subfundusz inwestuje środki głównie w akcje notowane na giełdzie w Stambule lub emitowane przez emitentów z siedzibą w Turcji.
Sprawdź wyniki szczegółowe
Podstawowe informacje
Typ funduszu otwarty
Kategoria akcyjne
Podkategoria akcji uniwersalne
Region inwestowania zagranica
Waluta PLN
Rozpoczęcie działalności 2013.05.01
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej 2013.11.13
Poczatkowa wartość jednostki 100,00 PLN
Minimalna pierwsza wpłata 100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata 100,00 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna
5,00%
Opłaty bieżące
(w tym za zarządzanie)
3,85%
Opłata za wynik
brak
Częstotliwość wyceny każdy dzień roboczy GPW
Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy zawarta jest w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów danego Funduszu, znajdujących się w Karcie funduszu w zakładce Dokumenty.

Widok zawartości stron