Nawigacja okruszkowa
Karta funduszu

Generali Akcji: Megatrendy - wyniki fundusz parasolowy

Skumulowana stopa zwrotu
Procentowe miesięczne stopy zwrotu
Procentowe miesięczne stopy zwrotu
Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru Rok
2013 +4,04% -3,95% -0,20% -1,13% +6,32% +7,00% -0,02% -6,75% +4,58%
2014 -1,26% +1,48% +1,50% +1,48% +2,67% +0,81% +2,20% +1,14% +0,33% +4,09% +0,84% +0,22% +16,54%
2015 +5,26% -2,21% -0,20% +0,46% +1,07% -4,30% -0,63% -6,81% -5,18% +5,56% +1,29% -3,32% -9,40%
2016 -3,08% +2,21% +6,96% +3,84% -2,55% -6,30% +3,55% +2,32% +1,21% +0,47% +0,36% +5,50% +14,59%
2017 +1,77% +0,56% -0,19% +4,02% -0,52% +0,41% -0,23% +0,24% +2,02% -0,26% -3,33% +0,58% +5,00%
2018 +2,69% -2,85% -2,56% +2,79% -0,10% -2,37% +2,90% +0,59% -1,46% -7,53% -0,16% -3,74% -11,65%
2019 +4,42% +3,34% +1,19% +3,19% -4,78% +4,66% -0,55% -2,31% +1,37% -0,56% +3,22% +2,88% +16,79%
2020 +1,36% -6,29% -5,17% +9,78% +6,81% +3,34% +3,82% +5,79% -1,01% +0,18% +9,25% +6,99% +38,98%
2021 +0,26% +3,35% -1,48% +4,17% -0,30% +7,26% +0,57% +1,94% -3,84% +7,11% -0,63% +19,30%
Kroczące stopy zwrotu (12 miesięcy)
Kroczące stopy zwrotu (3 lata)
Kroczące stopy zwrotu (5 lat)
Kroczące stopy zwrotu (10 lat)
Brak danych
Wskaźniki ryzyka Opis wskaźników ryzyka
Roczna zmienność +12,36%
Średniomiesięczna stopa zwrotu od początku działalności +0,80%
Miesięczna zmienność +3,57%
VAR99 -9,11%
Maksymalna miesięczna strata -7,53%
Maksymalny miesięczny zysk +9,78%
Beta (do WIG20) +0,41
Beta podczas spadków (do WIG20) +0,49
Maksymalne obsunięcie (miesięcznie) -16,73%
Procent mies. ze stratą +38,83%
Wskaźnik Sharpe'a +0,81
Wskaźnik CALMAR +0,60
Stopy zwrotu Opis wsaźników ogólnych
Stopa zwrotu od początku działalności +127,29%
Stopa zwrotu (bieżący rok) +19,30%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) +27,63%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +86,38%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) +89,51%
Stopa zwrotu (ostatnie 10 lat)
Średnioroczne stopy zwrotu Opis wskaźników ogólnych
Średnioroczna stopa zwrotu od początku działalności +10,04%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +23,09%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) +13,67%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 10 lat)
Rozkład miesięcznych stóp zwrotu
Obsunięcie (dane miesięczne)
Ryzyko / Zysk
Stress test
Widok zawartości stron

Informacja o ryzyku:

Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.

 

 
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.

DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, znajdujących w zakładce Dokumenty.

Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.

Widok zawartości stron