Nawigacja okruszkowa

Ścieżki nawigacji

Karta funduszu

Generali Akcje: Daleki Wschód fundusz parasolowy

Podstawowe statystyki
Cena jednostki (PLN) 116,03
Cena jednostki min/max 1M (PLN) 114,97/118,75
Stopa zwrotu od początku działalności +17,68%
Stopa zwrotu (bieżący rok) +12,94%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) +9,34%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +14,01%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat) +17,68%
Wartość aktywów 6 mln
Rating
Data aktualizacji oceny 2019.11
Ocena
Ryzyko
Data aktualizacji Ryzyka 2019.11
Rekomendowany okres inwestycji minimum 6 lat

Profil Inwestora

Subfundusz skierowany jest do inwestorów, którzy:

  • są zainteresowani inwestycją o wysokim potencjale wzrostu na dynamicznie rozwijających się rynkach Dalekiego Wschodu
  • szukają alternatywy dla inwestycji w polskie akcje oraz akcje krajów rozwiniętych
  • mają świadomość bardzo wysokiego ryzyka inwestycyjnego i możliwych dużych wahań wartości inwestycji
  • mają długi horyzont inwestycyjny (min. 6 lat).

Polityka inwestycyjna

Celem inwestycyjnym subfunduszu jest długoterminowy wzrost wartości jego aktywów w wyniku wzrostu wartości lokat. Fundusz realizuje cel inwestycyjny poprzez aktywne inwestowanie do 100% aktywów subfunduszu w tytuły uczestnictwa funduszu zagranicznego UniEM Fernost zarządzanego przez Union Investment Luxembourg S.A. Subfundusz nie odzwierciedla jednak wprost wyników inwestycyjnych funduszu UniEM Fernost.

Sprawdź wyniki szczegółowe
Podstawowe informacje
Typ funduszu specjalistyczny otwarty
Kategoria akcyjne
Podkategoria akcji uniwersalne
Region inwestowania zagranica
Waluta PLN
Rozpoczęcie działalności 2014.12.01
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej 2016.01.20
Poczatkowa wartość jednostki 100,00 PLN
Minimalna pierwsza wpłata 1000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata 100,00 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna
5,00%
Opłaty bieżące
(w tym za zarządzanie)
2,97%
Opłata za wynik
brak
Częstotliwość wyceny każdy dzień roboczy GPW
Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy zawarta jest w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów danego Funduszu, znajdujących się w Karcie funduszu w zakładce Dokumenty.

Widok zawartości stron