Nawigacja okruszkowa

Ścieżki nawigacji

Karta funduszu

Generali Złota fundusz parasolowy

Podstawowe statystyki
Cena jednostki (PLN) 138,10
Cena jednostki min/max 1M (PLN) 128,92/134,42
Stopa zwrotu od początku działalności +34,04%
Stopa zwrotu (bieżący rok) +11,72%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) +18,55%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +17,76%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat) +26,21%
Wartość aktywów 6 mln
Rating
Data aktualizacji oceny 2020.06
Ocena
Ryzyko
Data aktualizacji Ryzyka 2020.06
Rekomendowany okres inwestycji minimum 6 lat

Profil Inwestora

Subfundusz jest przeznaczony dla inwestorów, którzy:

  • są zainteresowani uzyskaniem ekspozycji na złoto lub spółki, których wartość zależy od ceny złota, a przedmiotem ich działalności jest poszukiwanie, wydobycie, przetwarzanie lub obrót złotem,
  • planują zdywersyfikować swój portfel funduszy o subfundusze inwestujące poza Polską,
  • mają co najmniej pięcioletni horyzont inwestycyjny,
  • akceptują wysokie ryzyko inwestycyjne.

Polityka inwestycyjna

Generali Złota jest subfunduszem z ekspozycją na cenę złota. Subfundusz inwestuje głównie w instrumenty o bezpośredniej lub pośredniej ekspozycji na cenę złota. Wyniki subfunduszu zależą od ceny złota lub innych instrumentów finansowych emitowanych przez podmioty, których przedmiotem działalności jest poszukiwanie, wydobycie, przetwarzanie lub handel złotem. Do portfela subfunduszu dobierane są głównie instrumenty takie jak: ETC (Exchange-Traded Commodity oparte na złocie klasyfikowane jako instrumenty dłużne korporacyjne) oraz ETF (Exchange-Traded Fund), denominowane w walutach obcych. Dodatkowo subfundusz może inwestować w akcje i inne instrumenty udziałowe. Część aktywów mogą stanowić inne kategorie lokat wymienione w statucie, w szczególności dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego. Ryzyko kursowe jest zabezpieczane poprzez zawieranie transakcji w walutowych instrumentach pochodnych.
Sprawdź wyniki szczegółowe
Podstawowe informacje
Typ funduszu specjalistyczny otwarty
Kategoria akcyjne
Podkategoria akcji uniwersalne
Region inwestowania zagranica
Waluta PLN
Rozpoczęcie działalności 2014.12.01
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej 2016.01.20
Poczatkowa wartość jednostki 100,00 PLN
Minimalna pierwsza wpłata 100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata 100,00 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna
5,00%
Opłaty bieżące
(w tym za zarządzanie)
2,95%
Opłata za wynik
opłata nie jest pobierana
Częstotliwość wyceny każdy dzień roboczy GPW
Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy zawarta jest w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów danego Funduszu, znajdujących się w Karcie funduszu w zakładce Dokumenty.

Widok zawartości stron