Nawigacja okruszkowa
Karta funduszu

Generali Akcji Amerykańskich fundusz parasolowy

Podstawowe statystyki
Cena jednostki (PLN) 143,96
Cena jednostki min/max 1M (PLN) 141,82/152,65
Stopa zwrotu od początku działalności +52,65%
Stopa zwrotu (bieżący rok) +17,79%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) +27,46%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +45,20%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat) +52,59%
Wartość aktywów 13 mln
Rating
Data aktualizacji oceny 2020.08
Ocena
Ryzyko
Data aktualizacji Ryzyka 2020.08
Rekomendowany okres inwestycji Minimum 5 lat

Profil Inwestora

Subfundusz jest przeznaczony dla inwestorów, którzy:

  • są zainteresowani inwestowaniem w akcje spółek notowanych głównie w USA,
  • planują zdywersyfikować swój portfel funduszy o subfundusze inwestujące poza Polską,
  • mają co najmniej 5-letni horyzont inwestycyjny,
  • akceptują wysokie ryzyko inwestycyjne związane z inwestycją w akcje.

Polityka inwestycyjna

Generali Akcji Amerykańskich jest subfunduszem akcji amerykańskich. Generali Akcji Amerykańskich inwestuje głównie w akcje spółek notowanych na rynku Stanów Zjednoczonych denominowane w USD. Do portfela subfunduszu dobierane są głównie akcje dynamicznie działających przedsiębiorstw. Spółki dobierane do portfela wyróżniają się wysokim poziomem innowacyjności w zakresie nowych i konkurencyjnych na globalnym rynku produktów, procesów biznesowych czy sektorów, w których działają. Ryzyko kursowe jest zabezpieczane poprzez zawieranie transakcji w walutowych instrumentach pochodnych.
Sprawdź wyniki szczegółowe
Podstawowe informacje
Typ funduszu specjalistyczny otwarty
Kategoria akcyjne
Podkategoria akcji uniwersalne
Region inwestowania zagranica
Waluta PLN
Rozpoczęcie działalności 2015.08.20
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej 2016.01.20
Poczatkowa wartość jednostki
Minimalna pierwsza wpłata 1000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata 1000,00 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna
5,00%
Opłaty bieżące
(w tym za zarządzanie)
2,95%
Opłata za wynik
opłata nie jest pobierana
Częstotliwość wyceny każdy dzień roboczy GPW
Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy zawarta jest w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów danego Funduszu, znajdujących się w Karcie funduszu w zakładce Dokumenty.

Widok zawartości stron