Nawigacja okruszkowa
Karta funduszu

Generali Akcji Amerykańskich fundusz parasolowy

Podstawowe statystyki
Cena jednostki (PLN) 182,75
Cena jednostki min/max 1M (PLN) 186,28/192,12
Stopa zwrotu od początku działalności +86,28%
Stopa zwrotu (bieżący rok) +13,50%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) +18,51%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +63,15%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat) +76,47%
Wartość aktywów 24 mln
Rating
Data aktualizacji oceny 2021.11
Ocena
Ryzyko
Data aktualizacji Ryzyka 2021.11
Rekomendowany okres inwestycji Minimum 5 lat

Profil Inwestora

Subfundusz jest przeznaczony dla inwestorów, którzy:

  • są zainteresowani inwestowaniem w akcje spółek notowanych głównie w USA,
  • planują zdywersyfikować swój portfel funduszy o subfundusze inwestujące poza Polską,
  • mają co najmniej 5-letni horyzont inwestycyjny,
  • akceptują wysokie ryzyko inwestycyjne związane z inwestycją w akcje.

Polityka inwestycyjna

Generali Akcji Amerykańskich jest subfunduszem akcji amerykańskich. Generali Akcji Amerykańskich inwestuje głównie w akcje spółek notowanych na rynku Stanów Zjednoczonych denominowane w USD. Do portfela subfunduszu dobierane są głównie akcje dynamicznie działających przedsiębiorstw. Spółki dobierane do portfela wyróżniają się wysokim poziomem innowacyjności w zakresie nowych i konkurencyjnych na globalnym rynku produktów, procesów biznesowych czy sektorów, w których działają. Ryzyko kursowe jest zabezpieczane poprzez zawieranie transakcji w walutowych instrumentach pochodnych.
Sprawdź wyniki szczegółowe
Podstawowe informacje
Typ funduszu specjalistyczny otwarty
Kategoria akcyjne
Podkategoria akcji uniwersalne
Region inwestowania zagranica
Waluta PLN
Rozpoczęcie działalności 2015.08.20
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej 2016.01.20
Początkowa wartość jednostki
Minimalna pierwsza wpłata 1000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata 1000,00 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna
5,00%
Opłaty bieżące
(w tym za zarządzanie)
2,99%
Opłata za wynik
opłata nie jest pobierana
Częstotliwość wyceny każdy dzień roboczy GPW
Widok zawartości stron

Informacja o ryzyku:

Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.

 

 
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.

DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, znajdujących w zakładce Dokumenty.

Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.

Widok zawartości stron