Nawigacja okruszkowa
Karta funduszu

Generali Akcji Europejskich - wiadomości fundusz parasolowy

Rozpoczynamy inwestowanie w fundusze – od czego zacząć?

Rozpoczynając przygodę z funduszami inwestycyjnymi, zetkniemy się z mnóstwem nowych, trudno brzmiących pojęć. W praktyce inwestowanie nie jest jednak skomplikowane. Co bezwzględnie powinniśmy wiedzieć, stawiając pierwsze kroki? Jaki fundusz wybrać na początek?

Zanim powierzymy nasze pieniądze jakiemukolwiek TFI musimy wiedzieć, czym właściwie są fundusze inwestycyjne. Mając tę wiedzę, początkujący inwestor zapewne zwróci uwagę na fakt, że w przeciwieństwie do lokaty bankowej zysk z funduszu nie jest z góry znany i gwarantowany. To główny powód, dla którego przed wyborem TFI oraz konkretnego rozwiązania inwestycyjnego powinniśmy przejrzeć rankingi i zestawienia dostępne w prasie i Internecie. Pozwoli nam to wytypować TFI o długiej i ugruntowanej historii działalności na polskim rynku, legitymujące się stabilnymi wynikami na przestrzeni lat. Dzięki takiemu podejściu jesteśmy w stanie ustrzec się przed „gwiazdami jednego sezonu", a w zamian zyskać komfort inwestowania w dłuższym terminie. Oczywiście nie zawsze nasza inwestycja będzie miała charakter długoterminowy. Czasami będziemy chcieli ulokować kapitał na krócej. W tym kontekście powinniśmy jednak zwrócić uwagę na inny ważny aspekt inwestowania na rynku kapitałowym.

Inwestując kieruj się nie tylko zyskiem, ale i ryzykiem

Otóż każdy fundusz ma właściwy sobie (a w zasadzie klasie aktywów, w jaką inwestuje) poziom ryzyka, z którym nieodłącznie wiąże się pojęcie rekomendowanego horyzontu inwestycyjnego. Generalna zasada jest taka, że im więcej chcemy zarobić, tym większe ryzyko powinniśmy podjąć. Tak się jednak składa, że aby to osiągnąć musimy wybrać fundusz inwestycyjny o bardziej „agresywnej", jak to się mawia w żargonie finansowym, strategii, np. akcyjnej. Taki fundusz inwestuje np. w akcje spółek giełdowych, których ceny charakteryzują się dużymi wahaniami. Oznacza to, że czasem rosną, a czasem spadają. Z tego względu zalecany minimalny okres trwania takiej inwestycji wynosi kilka lat. Jednocześnie jako początkujący inwestorzy powinniśmy wiedzieć, że wbrew panującemu mitowi fundusze inwestycyjne to nie tylko ryzykowne inwestycje na giełdzie. Jest wśród nich wiele strategii o dużo wyższym poziomie bezpieczeństwa i niewielkim poziomie zmienności (np. fundusze pieniężne).

Jednocześnie, powinniśmy pamiętać o tym, że niemal wszystkie fundusze (z pewnymi wyjątkami) oferują elastyczność we wpłatach i wypłatach środków. W dowolnym momencie trwania inwestycji możemy więc wycofać pieniądze – bez dodatkowych kosztów i utraty wypracowanego w toku zysku.

Jaki fundusz wybrać na początek?

Jeśli nie posiadamy wcześniejszych doświadczeń z funduszami inwestycyjnymi, powinniśmy zacząć od rozwiązań o możliwie najniższym poziomie ryzyka. Na samym dole „piramidy ryzyka inwestycyjnego" znajdują się fundusze pieniężne. W ofercie Union Investment TFI jest to subfundusz UniLokata. Inwestuje on w obligacje przedsiębiorstw, które cieszą się najwyższą wiarygodnością kredytową, dzięki czemu poziom ryzyka tej strategii jest niski. Niewątpliwą zaletą UniLokaty jest także liniowa wycena oznaczająca minimalne wahania wartości inwestycji w czasie. Jest to więc idealne rozwiązanie z punktu widzenia inwestora, który dopiero zaczyna swoją przygodę z funduszami. A kiedy zdobędziemy już pierwsze doświadczenia, będziemy mogli świadomie zadecydować, czy taki poziom zysku do ryzyka nam wystarcza, czy też mamy chęć wypłynąć na głębszą wodę.


Rafał Kuranowski
Starszy Specjalista ds. Wsparcia Sprzedaży
Union Investment TFI
 

Widok zawartości stron

Informacja o ryzyku:

Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.

 

 
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.

DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, znajdujących w zakładce Dokumenty.

Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.

Widok zawartości stron