Nawigacja okruszkowa

Ścieżki nawigacji

Karta funduszu

Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące fundusz parasolowy

Podstawowe statystyki
Cena jednostki (PLN) 110,76
Cena jednostki min/max 1M (PLN) 110,03/111,07
Stopa zwrotu od początku działalności +10,19%
Stopa zwrotu (bieżący rok) -1,45%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) +2,72%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata)
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat)
Wartość aktywów
Rating
Data aktualizacji oceny 2020.07
Ocena
Ryzyko
Data aktualizacji Ryzyka 2020.07
Rekomendowany okres inwestycji minimum 2 lata

Profil Inwestora

Subfundusz skierowany jest do inwestorów, którzy:

  • chcą lokować nadwyżki finansowe w subfundusz obligacji skarbowych z krajów rozwijających się na całym świecie oraz z Europy Środkowo - Wschodniej,
  • akceptują umiarkowane ryzyko inwestycyjne,
  • mają co najmniej 2-letni horyzont inwestycyjny.

Polityka inwestycyjna

Celem inwestycyjnym subfunduszu jest długoterminowy wzrost wartości aktywów w wyniku wzrostu wartości lokat. Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące jest subfunduszem obligacji skarbowych z krajów rozwijających się.

Subfundusz stosuje zasady i ograniczenia inwestycyjne dla funduszu inwestycyjnego zamkniętego.

Subfundusz inwestuje głównie w obligacje rządowe z krajów rozwijających się, denominowane przede wszystkim w walutach lokalnych. Subfundusz może także inwestować w instrumenty pochodne oraz instrumenty typu ETF.

Sprawdź wyniki szczegółowe
Podstawowe informacje
Typ funduszu otwarty
Kategoria dłużne
Podkategoria
Region inwestowania Polska
Waluta PLN
Rozpoczęcie działalności 2018.01.26
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej
Poczatkowa wartość jednostki 100,00 PLN
Minimalna pierwsza wpłata 182000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata 100,00 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna
2,00%
Opłaty bieżące
(w tym za zarządzanie)
3,00%
Opłata za wynik
--
Częstotliwość wyceny każdy dzień roboczy GPW
Informacje dodatkowe

Fundusz dostępny w ramach Parasola Generali Fundusze SFIO.

Do Parasola Generali Fundusze SFIO należą:

Generali Obligacje Aktywny
Generali Profit Plus

Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy zawarta jest w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów danego Funduszu, znajdujących się w Karcie funduszu w zakładce Dokumenty.

Widok zawartości stron